Razvojni fond AP Vojvodine

Tekstovi objavljenih konkursa i prateća dokumetacija preuzeti su sa sajta Razvojnog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine (http://www.rfapv.rs/) po osnovu zaključenog Ugovora o poslovnoj saradnji.

Korisnik informacije se obavezuje da ce prilikom svakog javnog objavljivanja konkursa navesti da je izvor tih informacija Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Na osnovu Programa rada za 2019. godinu i Odluke Nadornog odbora Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine a.d. ovaj fond raspisao je šest kreditnih linija namenjenih poljooprivrednim gazdinstvima. Za kreditne linije može se konkurisati do kraja godine, zaključno sa 31.12.2019.