* Privreda je razvijena, ali nema "prljavih" tehnologija                                             
* Posla mnogo, novca nedovoljno
 
Blizina Novog Sada, povoljan geografski položaj i preduzetnički duh stanovnika opštinu Temerin svrstavaju u red razvijenih, iako teritorijalno nije velika i obuhvata svega četiri naseljena mesta. Prostire se na 17.500 hektara, broji nešto više od 28.000 stanovnika i pripada Južnobakom upravnom okrugu. Na području ove lokalne samouprave industrija je izuzetno razvijena, a posebno metalski kompleks. Sektor preduzetništva i zanatstva je, takođe, na zavidnom nivou, što potvrđuje činjenica da je registovano više od 1.000 preduzetničko-zanatskih radnji. Atari ove opštine prostiru se na 15.000 hektara i evidentan je sve veći broj ukrupnjenih poseda, što je rezultat komasacije. Ukupno je registrovano 1.800 gazdinstava, koja se bave različitim granama poljoprivredne proizvodnje. Najzastupljenije je ratarstvo, a u začetku je i ozbiljna povrtarska proizvodnja. Pionirski pokušaji su prisutni i u organskoj proizvodnji koja ima perspektivu.
 
Ekološka taksa čuva životnu sredinu
 
Zaštiti životne sredine poklanja se sve više pažnje, te je lokalna administracija uvela ekološku taksu koju Zakon o lokalnim samoupravma dozvoljava. Sredstva prikupljena na ovaj način usmeravaju se na rešavanje ekoloških problema i, po sadašnjoj proceni, u ovoj godini taj iznos će biti oko 6.000.000 dinara. To nije dovoljno za rešavanje svih problema iz ove oblasti, pa sredstva prikupljena na ovaj način nisu jedina koja se usmeravaju u zaštitu životne sredine. Ozbiljna investiciona ulaganja odnose se na rešavanje komunalne infrastrukture, pre svega na fekalnu kanalizaciju.
- Uz pomoć Uprave za kapitalna ulaganja i opštinskih buxetskih sredstava deo investicija je realizovan, a do kraja godine za ove namene biće utrošeno 70.000.000 dinara. To se odnosi pre svega na izgradnju zapadnog kolektora za prečišćavanje otpadnih voda na teritoriji Temerina i nastavak izgradnje južnog kolektora ka Bačkom Jarku. Sada počinjemo izgradnju sekundarne mreže u centru ovog sela na koju će biti priključeni pre svega objekti javne namene, kao i najugroženiji kvartovi ovog naseljenog mesta, kaže Nikola Ember, zamenik predsednika opštine Temerin.
 
Fekalna kanalizacija kapitalna investicija
 
U planu je da se naredne godine započne izrada projektno-tehničke dokumentacije kolektorskog pravca za naseljeno mesto Sirig. Reč je o ozbiljnom projektu. Izdvojena su i značajna sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije za prečistač otpadnih voda u Temerinu čiji kapacitet treba da zadovoljava potrebe 18.000 stanovnika. U smislu dinamike širenja kanalizacione mreže reč je o dugoročnom rešenju. Ono podrazumeva centralni prečistač, a koncept odvođenja fekalnih voda je centralizovani sistem.
- Pribavljene su sve neophodne dozvole, ali finansijsku konstrukciju za ovu godinu nismo uspeli da zatvorimo. Pretpostavljam da ćemo u narednoj preduzeti prve korake ka izgradnji ovog prečistača. Reč je o veoma ozbiljnom finansijskom izdatku u visini od 3.500.000 evra. Izgradnja kanalizacione mreže u kontekstu zaštite životne sredine mora se shvatiti kao proces, objašnjava naš sagovornik.
Nedostatak fekalne kanalizacije jeste gorući problem, pre svega zbog postojanja propusnih septičkih jama. Zbog konfiguracije terena dolazi do zasićenja tla i pojave velikog broja ograničenih akscedentnih situacija koje se odnose na izlivanje septičkih jama. U tim slučajevima nadležno preduzeće deluje frontno. Zato bi izgradnja sistema kanalizacione mreže u velikoj meri zaštitila životnu sredinu.
 
Urbane poplave se sprečavaju  održavanjem mreže
 
Kada se govori o odvođenju atmosferskih voda, mora se napomenuti da opština Temerin godinama radi na odbrani od tzv. unutrašnjih voda i sprečavanju urbanih poplava. Svake godine se iz opštinske kase izdvajaju sredstva za te namene. Zbog toga je za svaku pohvalu što, bez obzira na obilne kiše koje nastaju kao posledica klimatskih promena, ni u jednom trenutku u ovoj opštini nije bilo problema sa kišnom kanalizacijom. I sada su u toku radovi na odmuljavanju recipijenata meliracionih kanala koji prolaze kroz teritoriju ove opštine, a koji doprinose ukupnom poboljšanju odbrane od unutrašnjih voda. 
 - Putna struktura se, takođe, kontinuirano održava, a tu su uključeni i atarski putevi, koji su na više lokacija asfaltirani. Sredstva od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta namenski se usmeravaju za ove potrebe. Ovaj posao, zajedno s izgradnjom otresišta, biće nastavljen. Trenutno se radi na sanaciji pojedinih ulica, kako u građevinskom području, tako i na izgradnji puteva sa asfaltnim kolovoznim zastorima i prema težišnim pravcima poljoprivredne mehanizacije. Ovi poslovi se realizuju nekoliko godina, kaže Ember. 
 
Čeka se regionalna deponija
 
Kada se govori o zaštiti životne sredine, gotovo da nema lokalne samouprave u kojoj ne postoji problem adekvatnog odlaganja komunalnog otpada. Temerinska deponija je do 2012. godine bila divlja. Tada je počela njena sanacija. Dve godine pre toga urađen je projekat na osnovu kojeg su otklonjeni negativni uticaji na životnu sredinu i omogućeno je odlaganje otpada u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije. Telo deponije je hidroizolovano i na taj način je sprečeno zagađenje podzemnih voda procednim vodama iz odloženog smeća. U ovaj posao je uloženo više od 60.000.000 dinara. Novac su obezbedili republička administracija i opštinski buxet.
- Nedeljno sakupimo od 130 do 150 tona otpada, a još 20-30 odsto otpada građani donose na deponiju. Zbog toga smo morali raditi dopunu projekta da bi obodni bedem koji sprečava raznošenje smeća dodatno podigli. To je urađeno prošle godine, a ovaj posao nas opet čeka za najduže dve godine. U planu sanacije deponije predviđena je površina od 1,8 hektara za izgradnju reciklažnog centra, kaže rukovodilac službe za čistoću, reciklažu i deponovanje otpada u JKP "Temerin".
Temerin je 2009. godine potpisao međuopštinsku saradnju na izgradnji regionalne deponije. To podrazumeva da sve opštine iz ove grupe imaju reciklažni centar.
- Napravili smo lokalni plan upravljanja komunalnim otpadom koji je predviđen za period od 10 godina. Uskoro bi trebalo uraditi njegovu reviziju. Sve lokalne samouprave iz ove grupe pridružile su se projektu GIZ-a koji podrazumeva saradnju s Nemačkom. Za sada nema konkretnih podataka o tome šta će biti s ovim projektom, napominje Gabrijela Pete Milinski, koja u opštinskoj upravi radi na poslovima zaštite životne sredine.
 
Odvaja se samo PET ambalaža
 
U sve četiri mesne zajednice smeće se iznosi po rasporedu koji je utvrđen na početku godine. A u oktobru i aprilu odnosi se i sav kabasti otpad. Domaćinstvima je besplatno podeljeno 6.000 kanti za smeće, a na lageru ih ima još 600. Ukoliko dođe do loma kante, one se, takođe besplatno, zamenjuju. 
- Na teritorji cele opštine, koja je podeljena na pet rejona, imamo organizovano sakupljanje i iznošenje smeća. Za sada se jedino odvaja PET ambalaža i sakuplja se jednom mesečno. Građanima se besplatno dele xakovi u kojima se ovaj otpad prikuplja. Takođe, na javnim površinama imamo 50 kaveza za ove namene koji se prazne gotovo svakodnevno, jer su građani savesni kada je reč o prikupljanju PET ambalaže. Preduzeću koje se bavi recikliranjem, a sa kojim imamo saradnju, predajemo oko 25 tona ove ambalaže, kaže Nebojša Vukadinović, pomoćnik direktora JKP. 
Poslednjih nekoliko godina opština Temerin je u saradnji s Poljoprivrednom stručnom službom "Novi Sad" i Udruženjem SEKPA sprovodila akciju prikupljanja ambalaže hemijskih sredstava za zaštitu bilja koja se koriste u poljoprivrednoj proizvodnji.
- Početkom juna poljoprivrednici su obavešteni da će u svim mesnim zajednicama biti organizovano prikupljanje ove ambalaže. Tačno su naznačeni dani kada se to radilo. Odziv je bio dobar i veoma smo zadovoljni, pa smo prošle godine inicirali ovu akciju i tokom jeseni. Kao i u svim drugim oblastima zaštite životne sredine, tako je i u ovom segmentu neophodno edukovati ljude, napominje Sonja Todorović, načelnik odeljenja za poljoprivredu. 
Divlje deponije na državnom poljoprivrednom zemljištu ne postoje i, kako kažu u ovoj opštini, lokalna vlast ima sreće u nesreći, jer poseduju malu površinu državne zemlje. Reč je o 1.800 hektara od kojih je 900 raspoloživo. Nad polovinom zemljišta postoji privremena mera o zabrani raspolaganja, tako da ono ne može biti predmet zakupa. Od raspoložive površine najveći deo se iznajmljuje po osnovu prava prečeg zakupa, tako da licitacija gotovo da i nema. 
 
Ambrozija, psi lutalice i animalni otpad sve su  manje problem
 
Borba protiv ambrozije i pasa lutalica dala je rezultate kada je ova lokalna samouprava sklopila ugovore o poslovnoj saradnji s firmama koje su specijalizovane za ove poslove. 
- U JKP "Temerin" postoji Poljočuvarska služba kojoj građani upućuju žalbe kada primete veće površine zemljišta na kojima raste ambrozija. Oni nam jave, a mi imamo potpisan ugovor s jednom firmom koja ili pokosi ovaj korov ili ga tretira herbicidom. Prošle godine, a na osnovu skupštinske odluke koja je u skladu sa Zakonom o poveravanju poslova zoohigijene zaključila je ugovor s preduzećem koje se bavi uklanjanjem pasa lutalica. Broj pritužbi građana na njihovo prisustvo na ulicama je značajno smanjen, kao i broj tužbi podnetih zbog ujeda ovih životinja. To je pokazatelj da je takav način rešavanja ovog problema veoma uspešan, kaže Gabrijela Pete Milinski.
Takođe, sklopljen je ugovor sa specijalizovanim preduzećem koje se bavi uklanjanjem animalnog otpada. Uklanjanje leševa životinja i iz poljoprivrednih gazdinstava i sa javnih površina ide na teret opštine. U slučaju uginuća, stočari to prijavljuju, a firma koja je zadužena za uklanjanje animalnog otpada u što kraćem roku izlazi na teren. Troškove za uklanjanje uginulih životinja na poljoprivrednim gazdinstvima ova lokalna samouprava smatra za vid podrške stočarstvu. I ova aktivnost je dala rezultate, jer građani leševe životinja više ne odlažu na neprimerenim mestima i na neprihvatljiv način. S obzirom na to da stočarstvo u ovoj opštini nije posebno razvijeno, ni broj uginuća životinja nije velik. 
 
Zelene površine se  održavaju, ali je šuma malo
 
Služba za održavanje zelenih površina takođe radi u sastavu JKP "Temerin". Najveći deo poslova obavlja se za potrebe i na račun lokalne samouprave. Reč je, uglavnom, o održavanju javnih površina, što podrazumeva ručno i mašinsko košenje trave, uređenje parkova, pražnjenje kanti za smeće u njima. Ovi poslovi se rade na četiri seoska trga i u velikom i u malom parku u Temerinu. U dogovoru s opštinskom vlasti, ovo preduzeće će pokušati da poveća javne zelene površine. 
 
U Temerinu postoji veliki park ili, kako ga meštani nazivaju, "stari park". On je pod zaštitom Zavoda za zaštitiu prirode i ima i istorijski i kulturološki značaj, jer je nekada, zajedno sa kaštelom koji je kraj njega, bio u vlasništvu grofa Sečenjija.
- Nažalost, u lošem je stanju, jer decenijama nije dobro održavan. Naša opština je od Pokrajinskog sekretarijata za građevinu i zaštitu životne sredine dobila sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju ovog parka. Projekat je u završnoj fazi, prošao je javni uvid i podrazumeva potpunu rekonstrukciju - od zelenih površina preko staza, rasvete, uređenja priobalja jezera do mobilijara i kanti za smeće, objašnjava Sonja Todorović. 
 
Ova opština ubraja se u slabo pošumljene lokalne samouprave na teritoriji Vojvodine i ima svega jedan odsto pošumljenih površina. Pre nekoliko godina preispitan je prostorni plan opštine Temerin i po njemu šume treba da zauzmu dva odsto površine. 
- Zbog toga ćemo preduzeti niz aktivnosti u institucionalnom smislu, a ne sme se zaboraviti rad članova Ekološkog udruženja građana. Uporedo se mora raditi i na edukaciji. Ne samo o pošumljavanju već i o svim aspektima zaštite životne sredine. Potrebno je biti dovoljno samokritičan i reći da nivo svesti građana u ovoj oblasti nije zadovoljavajući. Tako imamo situacije da pošumeljene površine u roku od nekoliko godina budu devastirane iz ličnih razloga. Edukacija je neophodna i kada je reč o odlaganju komunalnog otpada i njegovoj selekciji. Svaki dinar utrošen na taj način je dobra investicija, rekao je na kraju razgovora za "Poljoprivrednik" Nikola Ember. 
Jasna Bajšanski
 
 
Spremni za investicije od milijardu dinara
 
Temerin se ubraja u jednu od retkih lokalnih samouprava koje u velikom stepenu imaju pripremljenu projektno-tehničku dokumentaciju za investicije, a njihova vrednost je u ovom trenutku milijardu dinara. 
- Mi imamo kapacitet da apsorbujemo ta sredstva. Naravno da sa svojim buxetom od 900.000.000 dinara na godišnjem nivou opština ne može sama da ih realizuje. Zato očekujemo podršku pokrajinske i republičke administracije i učestvujemo na gotovo svim javnim pozivima. Dobili smo i značajna sredstva od Kancelarije za upravljanje javnim radovima za sanacije i rekonstrukcije škola i školskih objekata. Opštinski buxet je relaksiran jer nema ozbiljnih kreditnih zaduženja, što pruža mogućnost korišćenja kredita, ali ni sa njima ne možemo sami da realizujemo kapitalne investicije, objašnjava Nikola Ember, zamenik predsednika opštine Temerin.
 
Jegrička je prirodno zaštićeno dobro s velikim potencijalima
 
- Voda je izvor života, te smo 2005. godine ozbiljno počeli da razmatramo šta uraditi s našom ravničarskom rekom Jegričkom, koja protiče kroz četiri opštine i koja u dužini od 15 kilometara prolazi kroz opštinu Temerin, započinje priču o Jegrički Mira Rodić, član Opštinskog veća, zadužena za poljoprivredu.
Dogovoreno je da se ovo područje stavi pod zaštitu, a na upravljanje preda JVP "Vode Vojvodine". Prvo su morale biti postavljene granice vodotoka ove reke, a zatim i info-table kako bi se znalo da je reč o zaštićenom prirodnom dobru, što iziskuje određeni način ponašanja u priobalju i na samoj reci. S ciljem očuvanja Jegričke, angažovani su čuvari koji vode računa da se ne uništavaju flora i fauna ove rečice, koja je poprilično čista.
- Učestvovali smo u IPA projektu prekogranične saradnje na osnovu kojeg su obezbeđena sredstva za izmuljavanje više od šest kilometara korita. Pre dvadesetak dana izabrani su izvođači radova za izmuljavanje još sedam kilometara. I za ovaj posao sredstva su dobijena iz EU. Opština Temerin, zajedno sa JVP "Vode Vojvodine" i Pokrajinskim sekretarijatom za zaštitu životne sredine, svake godine ulaže sredstva u održavanje ovog prirodnog dobra. Kada je Jegrička stavljena pod zaštitu, postojala je samo jedna mala čuvarnica. Zahvaljujući Zavodu za zaštitu životne sredine i resornom pokrajinskom sekretarijatu, uspeli smo da obezbedimo projektno-tehničku dokumentaciju i da napravimo info-centar, kaže Rodićeva.
On je od velike važnosti za očuvanje Jegričke i u njega je uloženo puno truda, aktivnosti i sredstava. Najveći značaj ovog poduhvata je što info-centar koriste građani Temerina. Jegrička je bogata biljnim i životinjskim svetom, te se u info-centru organizuju edukacije, posete, radionice, likovne kolonije, takmičenje u ribolovu. Napravljena je osmatračnica za ptice, postoje dve pešačke staze, mobilijari. Više od 500 dece, od kojih mnoga nisu ni znala za ovu reku, boravilo je na obalama Jegričke. Mnogobrojna  udruženja  građana  uvek   su prisutna i zainteresovana za očuvanje ovog prirodnog dobra.
- Važno je naglasiti da se na ovaj način stvaraju preduslovi za razvoj turizma, te je sada info-centar uvršten u turističku ponudu opštine Temerin. Na obali reke nalaze se i hotel i čarda. Prošle godine obezbeđen je katamaran-čigra, a nedavno je završena i biciklistička staza koja povezuje Temerin i Jegričku. Organizovano je i nekoliko međunarodnih kampova, kaže naša sagovornica. 
Ne treba zaboraviti ni činjenicu da je ova rečica veoma značajna i za odvodnjavanje i navodnjavanje. Kada se govori o odvodnjavanju, nakon izmuljavanja ona će moći da pokupi višak voda sa njiva, ali istovremeno i da poljoprivrednicima posluži za navodnjavanje. Zahvaljujući ovim aktivnostima, počeo je da se razvija salašarski turizam, jer, kako ističu, reka nije zagađena.
 
28. septembar 2018.
 
 
Projekat "Briga o zaštitim životne sredine lokalne samouprave Temerin za zdraviji i bezbedniji život građana" sufinansiran je sredstvima iz budžeta Opštine Temerin. Stavovi izneti u podržanom mediskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.