Mere vlade za ublažavanje suše
VAŽNO HITNO SPROVOĐENJE
* Povećani podsticaji za stočarstvo i poljoprivrednicima prolongirane ili ukinute određene finansijske obaveze
* Za sada se ne zna koliko će tačno novca biti izdvojeno za ove namene, koliko gazdinstava i na kojem prostoru će biti obuhvaćeno ovim

Opširnije...

KORISTITI I KUKURUZOVINU

* Preporučuje se i setva perka u jesenjem periodu što će obezbediti svežu stočnu hranu rano u proleće, a zatim treba sejati kukuruz


U uslovima visokih temperatura, suše i toplotnog udara, siliranje cele biljke kukuruza treba obaviti u fazi voštano-mlečne

Opširnije...

Ozimi krmni grašak i ozima grahorica

VISOK PRINOS, ODLIČAN KVALITET, NISKI TROŠKOVI PROIZVODNJE

* Optimalan rok za setvu ozimog krmnog graška i ozime grahorice je poslednja dekada septembra i početak oktobra
* Mogu da se gaje kao čisti usevi ili i u smeši sa strnim žitima

Kukuruzna silaža i seno lucerke predstavljaju

Opširnije...

Podizanje zasada crne ribizle

PREDNOST IMAJU BRDSKO-PLANINSKI REJONI

* U ravničarskim, toplijim regionima i na južnim padinama brda treba gajiti rane sorte jer na taj način mogu da se izbegnu velike letnje vrućine koje štete kvalitetu plodova


Crna ribizla spada u voćne vrste koje najbolje uspevaju u hladnijim i vlažnijim

Opširnije...

UZIMANJE UZORAKA ZEMLJIŠTA ZA ANALIZU

* Analizom se utvrđuje stanje plodnosti zemljišta i pouzdano projektuje meliorativno đubrenje (u fazi pre rigolovanja) i kasnije tokom nege mladih voćaka

U aktivnostima prilikom podizanja mladih zasada voćaka, pored izbora terena i pripreme

Opširnije...