* Pretežno se koristi za ishranu tovne junadi i krava muzara, a veoma je pogodna i za ishranu ovaca. Ponekad se koristi i u ishrani priplodnih krmača
 
Silaža je konzervisana zelena stočna hrana koja služi za ishranu domaćih životinja, uglavnom zimi ili leti, kada usled suše ili drugih uzroka nema dovoljno sveže stočne hrane. Predstavlja veoma ukusno hranivo koje omogućava proizvođačima ostvarivanje maksimalnog prinosa sa jednog hektara, pošto se za pripremanje silaže može upotrebiti čitav nadzemni deo biljke. Ovo hranivo još nije našlo široku primenu na našim gazdinstvima. Pretežno se koristi za ishranu tovne junadi i krava muzara, gde predstavlja samo jedan deo kabastog dela njihovog obroka. Pored toga, silaža predstavlja i veoma dobru hranu za ishranu ovaca. Ponekad se koristi i u ishrani priplodnih krmača. Za ishranu konja koriste se veoma male količine silaže. 
Prednost ovog načina pripremanja kabaste hrane je dobijanje sočnih obroka i konzervisanje većeg dela hranljivih materija biljaka nego što se može ostvariti u toku pripremanja sena. Ovo je razlog za stalni porast proizvodnje i korišćenja silaže u svetu. Za pripremanje ovog hraniva može se koristiti veliki broj biljnih vrsta. 
Po svom značaju, silaža od kukuruza zauzima prvo mesto. Znatno više svarljivih hranljivih materija se može dobiti sa hektara kukuruza u formi silaže (12,5 do 60 tona) nego od bilo kog drugog useva. Pored toga, kukuruz se veoma lako silira i dobija se veoma ukusna silaža. Kukuruz se može silirati u četiri forme:
1. Silaža od cele biljke kukuruza - Najpogodnije vreme za siliranje kukuruza je kada se nalazi u fazi voštane zrelosti. U tom slučaju se sitni na 1,5-2 cm. Pri spremanju silaže od čitave biljke kukuruza sačuva se više od 90% ukupne količine hranljivih materija.
2. Silaža od klipa kukuruza - Silirani klipovi kukuruza sadrže do 68% hranljivih materija prisutnih u celoj biljci.
3. Silaža od kukuruzovine - Smatra se da kukuruzovina (preostali deo biljke nakon ubiranja zrna) sadrži oko 1/3 ukupne hranljive vrednosti čitave biljke.
4. Silaža od zrna kukuruza - Zrno kukuruza sa 70% suve materije (30% vlage) sadrži 61-66% hranljivih materija prisutnih u čitavoj biljci.
Postoji više objekata za pripremanje i čuvanje silaže. To su: silo-jame, nadzemni silo-rovovi i silo-tornjevi. Nakon seckanja sirovog materijala za si-lažu i doturanje do silosa, materijal se ravnomerno slaže u prethodno pripremljen silo-prostor i svaki sloj se sabija. Za sabijanje mase u većim silosima koriste se traktori. Punjenje silosa i sabijanje mase treba da se obavi u što kraćem vremenskom roku (2-3 dana). Cilj sabijanja zelene mase je da se iz nje istisne vazduh. Na ovaj način se sprečava vrenje u prisustvu vazduha, što izaziva truljenje biljaka. Po završetku punjenja silo-objekata treba obaviti zatvaranje i to folijom koju posle toga treba opteretiti starim gumama ili džakovima napu-njenim peskom. Nakon 2-3 meseca, silaža je spremna i može se koristiti za ishranu grla (može se uspešno očuvati i koristiti i nakon 5-6 godina). Osnovne karakteristike dobro pripremljene silaže su:
- Miris - Silaža dobrog kvaliteta treba da ima tipičan, dosta prijatan kiseo miris, nasuprot neprijatnom mirisu loše silaže.
- Ukus - Silaža visokog kvaliteta ima prijatan ukus. Gorak i oštar ukus su odlike silaže lošeg kvaliteta.
- Odsustvo plesni i truleži - Silaža visokog kvaliteta je bez vi-dljivih plesni i izrazitog mirisa na plesni ili mulj.
- Vlaga i boja - Silaža visokog kvaliteta je veoma ujednačena po svojoj boji i sadržaju vlage (boja treba da je što približnija boji početnog materijala).
- Prihvatljivost za životinje - Životinje vole silažu dobrog kvaliteta i pri tome napreduju.
 
Dipl. inž. Kosovka Jakšić 
PSSS "Kosovska Mitrovica"