* Povećanje viskoziteta ATF ulja dovodi do poremećaja rada automatske transmisije
* Uvek koristiti kvalitetno UTTO ulje, prema viskozitetu i kvalitetu koje je proizvođač traktora preporučio


Pronalazak automatskog menjača predstavlja jedan od najvećih napredaka u idustriji najpre automobila, a ubrzo i drugih motornih vozila. U odnosu na manuelni automatski menjač, omogućuje jednostavnije upravljanje vozilom i ekonomičniju potrošnju goriva. Automatski menjač je složenije konstrukcije nego manuelni, a da bi dobro funkcionisao, potrebno  je obezbediti i adekvatne uslove rada. To se postiže, između ostalog, i korišćenjem posebnih ulja. Ulja namenjena za automatske menjače ubrajaju se među najkompleksnija ulja od svih koja se koriste za podmazivanje motornih vozila.
Automatski menjač se konstrukcijski znatno razlikuje od manuelnog menjača. Tako umesto cilindričnih zupčanika, međusobno spregnutih, sinhronih prstenova, viljuške, karakterističnih za manuelni menjač, automatski menjač obično ima planetarne reduktore, set kvačila, pumpu, hidrodinamičku spojnicu, vratila, zaptivke....


Kada je reč o automatskim menjačima – transmisiji, poslednje u evoluciji je pojava CVT menjača (kontinualna promena brzina pomoću varijatorskog sistema), menjača sa dva kvačila DCT, kao i automatski menjači sa 10 i više brzina.
Tečnosti koje se koriste za automatski menjač ATF-automatic transmission fluid su među najsloženijim mazivima za motorna vozila. Njihov razvoj se odvijao po etapama, koje su pratile razvoj automatskih menjača. Tokom poslednje, devete etape, u periodu od 2007. do danas, u primenu se uvode ulja za automatske menjače sa vrlo niskim viskozitetom i visokim indeksom viskoziteta, iznad 160. Kod motornih vozila, što za pogon koriste fosilna goriva, njihova primena omogućuje smanjenu potrošnju. Takođe, mogu se upotrebljavati za podmazivanje automatskih menjača sa 10 i više brzina, CVT transmisije, kao i  za podmazivanje transmisija kod hibridnih vozila.

Karakteristike ATF  ulja

Da bi se svrsishodno primenila, ATF ulja moraju da ispune više zadataka, tj. treba da:
- dobro podmazuju i hlade planetarne prenosnike,
- omoguće prenos snage na bokove zupčanika ili pretvarače obrtnog momenta,
- imaju odgovarajući koeficijent trenja za optimalno menjanje brzina,
- poseduju odličnu zaštitu od habanja i korozije,
- bude kompatibilno sa zaptivkama,
- imaju visoku oksidacionu i termičku stabilnost i da sprečava pojavu pene.
U pogledu termičke i oksidacione stabilnosti, od ATF ulja se zahteva da održe svoje osobine i na temperaturama do 150 °C. Na visokim temperaturama dolazi do pojave kiselina kao produkata intenzivne oksidacije. Pojava kiselina je štetna jer dovodi do korozije na čaurama i ostalim konstrukcionim materijalima, kao i na zaptivnim materijalima i sastavu ploča spojnica. Ako ATF ulje nema odgovarajuću stabilnost, dolazi do promene frikcionih karakteristika i formiranja taloga koji mogu dovesti do začepljenja kanala proporcionalnih ventila. Povećanje viskoziteta ATF  ulja  dovodi do poremećaja rada automatske transmisije.
U pogledu niskotemperaturnih osobina ATF ulja, zahteva se da održe svoje karakteristike do temperatura od -40 °C. Zbog toga se za izradu ATF ulja koriste kvalitetna mineralna i sintetička bazna ulja.


Osim ovoga, ATF ulje mora posedovati i sve karakteristike dobrih hidrauličnih ulja, jer je potrebno obezbediti nesmetani rad hidrodinamičke spojnice ili pretvarača obrtnog momenta, kao i besprekoran rad elektromagnetnih ventila i hidrocilindara. Sve ovo obezbeđuje siguran rad i lako menjanje stepena prenosa. Takođe, ATF ulja se koriste u servo upravljačima, pa se zato velika pažnja mora posvetiti njihovom kvalitetu i pravilnom odabiru ATF ulja za motorna vozila.     
ATF ulja se sastoje od baznih ulja i aditiva. Bazna ulja mogu biti konvencionalni rafinat, hidrokrekovano ulje ili sintetički ugljen-vodonik. Od aditiva se koriste oni koji obezbeđuju zaštitu od korozije i rđe, za poboljšanje viskoziteta, zatim modifikatori koeficijenta trenja, za zaštitu od visokih pritisaka i habanja, za poboljšanje tačke tečenja, kao i aditivi za zaštitu od oksidacije, za sprečavanje pene i deaktivatori metala.
Mešanje različitih vrsta ulja, pa i različitih kvaliteta ulja za automatsku transmisiju, može dovesti do njegovog oštećenja. Reakcija azotnih jedinjenja iz aditiva sa frikcionim lamelama dovodi do njihovog oštećenja, takozvanog "ljuštenja" frikcione površine, pa čak i do njihovog odvajanja. To se manifestuje gubitkom pojedinih brzina ili potpunim otkazom rada automatskog menjača. Stoga treba obratiti pažnju i na stanje i kvalitet uljnih zaptivki, kako ne bi došlo do mešanja motornog i ATF ulja.

Odabir i interval zamene ATF ulja

Za razliku od ostalih vrsta ulja, kod ATF ulja viskozitet i kvalitet nisu određeni ni po ISO ni po SAE standardu, nego se određuju po standardima velikih proizvođača transmisija po OEM specifikacijama, odnosno specifikacijama proizvođača opreme. Zato se korisnicima preporučuje da pronađu navedene podatke u priručniku za rukovanje i održavanje, koji su dobili od prodavca prilikom kupovine mašine. Ukoliko korisnik nema ovaj priručnik, treba da se obrati generalnom zastupniku proizvođača opreme ili službi primene i tehničke podrške proizvođača maziva.
Svaki proizvođač opreme, bez obzira na vrstu motornog vozila, građevinsku i radnu mašinu, daje preporučeni interval zamene ATF ulja. Interval zamene zavisi od vrste i kvaliteta ATF ulja, načina eksploatacije mašine, tehničkog stanja automatskog menjača, uslova rada i tako dalje. Jednom rečju, što je ATF ulje kvalitetnije, period zamene je duži. Najnovija ATF ulja su predviđena da se i ne menjaju, nego traju onoliko koliko se koristi i menjač.
Da bi korisnik bio siguran kakvo je ATF ulje u vozilu, odnosno koliko ga dugo još može koristiti, može da zatraži od proizvođača ATF ulja da uradi laboratorijsko ispitivanje uzorka ulja uzetog iz menjača. U laboratoriji se analiziraju fizičko-hemijske karakteristike (viskozitet, gustina, totalni kiselinski broj, sadržaj vode, tačka paljenja, korozivnost, penušanje) na osnovu čijih vrednosti će se odrediti dalji potencijal korišćenja ATF ulja.
    
Adekvatno korišćenje presudno za ispravan rad transmisije

Uvek treba koristiti ATF ulje koje je preporučio proizvođač motornih vozila ili opreme. Nikako ne mešati različite vrste ATF ulja, jer to može izazvati kvarove za čije otklanjanje je potrebno uložiti velike sume novca i vremena. Takođe, ne treba mešati ATF ulja različitih proizvođača. Pri dolivanju ulja koja su ista po kvalitetu, a od različitih proizvođača, usled hemijskih reakcija različitih aditiva, može doći do pojave pene. To nepovoljno utiče na pravilan rad automatskog menjača. Korisniku se savetuje da se pridržava preporučenog intervala zamene dobijenog od proizvođača opreme ili ulja. Da bi pratio stanje ATF ulja u  vozilu, od proizvođača ulja korisnik može tražiti proveru fizičko-hemijskih karakteristika ulja, a na osnovu ovog i informaciju koliko se još može koristiti ATF ulje u vozilu ili mašini.

UTTO ulja

Želja korisnika bila je da se smanji broj ulja koja se koriste, kako bi se pojednostavilo održavanje različitih sistema traktora, pogonskih poljoprivrednih i građevinskih mašina, pa su tako nastala univerzalna ulja UTTO. Traktorska ulja prve generacije (TOU) bila su namenjena za podmazivanje dizel-motora sa prirodnim usisavanjem, hidrauličkog i transmisionog sistema.
UTTO  (Universal ractor transmission oil) ulja nastala su 1960. godine, a namenjena su za podmazivanje transmisije, hidrauličkog sistema i "mokrih" kočnica.
STOU (Super tractor oil universal) ulja nastala su 1980. i namenjena su za podmazivanje dizel-motora (sa turbokompresorom ili bez njega), transmisije, hidrauličkog sistema i "mokrih" kočnica.
ERTTO (Environmentally Responsive Tractor Transmission Oil) ulja pojavljuju se u poslednje vreme. Namenjena su za podmazivanje transmisije, hidrauličkog sistema i "mokrih" kočnica, a izrađena su na bazi biorazgradivih baznih ulja.

Uloga UTTO ulja

Univerzalno traktorsko transmisiono ulje ima multifunkcionalnu ulogu. Ovo ulje mora da deluje kao mazivo za zupčanike i ostale komponente u hidrauličnom sistemu, da omogući nesmetani rad "mokrih" kočnica koje se   koriste u savremenim traktorima, obezbedi inhibiciju korozije,  tolerantnost na prisustvo vode i deluje kao medijum za prenos enegrije  hidrauličkih pritisaka  većih od 300 bar. Takođe, zadatak UTTO ulja je da mora da održava stabilno, visoko dinamično trenje koje je potrebno za prenos snage i konzistentan rad frikcionih lamela. To je od posebne važnosti za nesmetano funkcionisanje najnovije generacije Power Shift menjača, posebno u uslovima visokih obrtnih momenta.
Savremeno UTTO ulje mora da zadovolji više zahteva. Da omogući rad traktora u svim temperaturnim uslovima, doprinese smanjenju potrošnje goriva, zaštiti elemente sistema (zupčanike, ležaje) od prekomernog habanja, kao i elemente hidrauličkog sistema (hidrauličke pumpe, elektromagnetni ventili...) i da spreči negativan uticaj vode na elemente sistema.
Univerzalna UTTO ulja sastoje se od baznog ulja (mineralne ili sintetičke osnove), aditiva i modifikatora indeksa viskoznosti (proizvodnja multigradnih UTTO ulja). Bazna ulja koja se koriste u proizvodnji ovih ulja mogu biti konvencionalna bazna ulja  (I grupa), ili hidrokrekovana bazna ulja (III grupa). UTTO ulja proizvode se kao monogradna i multigradna ulja. U odnosu na monogradna, multigradna UTTO ulja imaju svojih prednosti, jer  omogućuju korišćenje traktora, pogonskih i priključnih, kao i građevinskih mašina tokom cele godine.     
Standardizacija u oblasti proizvodnje univerzalnih ulja za traktore još nije obavljena kao u oblasti motornih ulja. Ulja današnje, druge generacije kreću se u području viskoziteta SAE 10W-30 i SAE 10W-40. Kvalitet je uglavnom API GL4. Specifikacije pojedinih proizvođača traktora se prilično razlikuju i njihove preporuke nisu jedinstvene za sve traktore. Svaki proizvođač traktora poseduje svoje specifikacije i testove i svaki traži da njegovi uslovi budu zadovoljeni.

Preporuke korišćenja

- Uvek koristiti kvalitetno UTTO ulje, prema viskozitetu i kvalitetu koje je proizvođač traktora preporučio,
- UTTO ulja treba menjati redovno, jer ulje koje je previše degradirano može dovesti do teških oštećenja vitalnih sklopova. Tako oksidacija dovodi do stvaranja taloga u ulju, a da bi se ta pojava sprečila,  u UTTO ulje se dodaju aditivi-antioksidanti koji imaju svoj "radni vek",
- Optimalni period zamene UTTO ulja zavisi od više faktora: tehničkog stanja mašine (hidrauličkog sistema, menjača, mokrih kočnica...), od načina eksploatacije traktora, stepena opterećenja, klimatskih i temperaturnih uslova okoline, kvaliteta UTTO ulja. Period zamene UTTO ulja, u ispravnim sistemima i normalnim uslovima eksploatacije poljoprivrednih i građevinskih mašina, iznosi oko 1.500 radnih sati.
- Pri nabavci UTTO ulja odlučujući faktor ne treba da bude samo cena.  Monogradna UTTO ulja su cenovno povoljnija, dok multigradna omogućuju korišćenje traktora bez obzira na spoljne temperature.
- Kada se menja UTTO ulje, potrebno je zameniti i filter hidrotransmisionog ulja, jer filter predstavlja barijeru za sve kontaminante čije prisustvo u UTTO ulju može izazvati kvar na sistemima. Filter se menja jednostavno, a novčano ulaganje u filter je neuporedivo isplativije nego popravka menjača, hidrauličkog i sistema, "mokrih" kočnica.

Sci. dipl. inž. Aleksandar Kekić
Adeco, Novi Sad