* Životni vek i efektivnost SCR sistema na vozilu zavisi od kvaliteta i čistoće proizvoda AdBlue
 
Pogon poljoprivrednih mašina ne može se zamisliti bez dizel-motora, koji se, ne bez razloga, smatraju velikim zagađivačima vazduha. Da bi se  smanjila količina sumpornih oksida (SOx), azotnih oksida (NOx) i čvrstih čestica u izduvnim gasovima, koriste se novi tehnički i tehnološki sistemi za sagorevanje goriva i obradu izduvnih gasova. U dizel motorima EURO V i VI ugrađuje se SCR sistem selektivne katalitičke redukcije. Uloga SCR sistema je da se, uz pomoć 32,5% rastvora uree u vodi, smanji količina NOx u izduvnim gasovima, odnosno da  u izduvnim gasovima budu elementarni azot (N2) i voda (H2) u obliku vodene pare.
 
Značaj kvaliteta proizvoda AdBlue
 
AdBlue je 32,5% (31,8-33,2%) rastvor koji se dobija rastvaranjem visokokvalitetne uree, tj. tehnički čiste uree u demineralizovanoj vodi.  Rastvor je netoksičan, bistar, bezbojan, ne gori, te je potpuno bezbedan za skladištenje, rukovanje i prevoz. Kvalitet AdBlue je garantovan standardom DIN V 70070. Životni vek i efektivnost SCR sistema na vozilu zavisi od kvaliteta i čistoće proizvoda AdBlue.
Standardom ISO 22241 i DIN V 70070 regulisani su propisi po kojima se proizvode, skladište, rukuju i koriste sredstva za redukciju NOx, odnosno, sredstva na bazi uree razređene vodom - AUS 32. Svaki proizvođač ovih sredstava, koji zadovoljava navedene standarde, dobija licencu VDA - Verband de Automobilindustrie.
 
Održavanje kvaliteta 
 
Kako bi se sprečila promena kvaliteta fluida AdBlue i istovremeno izbegli visoki troškovi održavanja vozila, neophodno je da AdBlue bude skladišten u originalnoj ambalaži namenjenoj isključivo za ovaj proizvod. Tačka smrzavanja rastvora je na -11oC, a njegova razgradnja počinje na temperaturama iznad +35oC, te ga treba skladištiti u tom temperaturnom dijapazonu. Ambalaža u kojoj je AdBlue treba da bude natkrivena, zaštićena od direktnih sunčevih zraka i drugih atmosferskih uticaja. Takođe, velika pažnja se mora posvetiti manipulaciji i pretakanju. To znači da ambalaža, posude, creva i pumpe za pretakanje moraju biti maksimalno čiste i da se koriste isključivo za AdBlue. Čak i najmanja nečistoća može izazvati velika oštećenja SCR sistema i vlasniku prouzrokovati velike troškove. Odobreni materijali koji se koriste za ambalažu, opremu za pretakanje i skladištenje fluida su strogo propisani standardom ISO 22241.
 
Greške i kvarovi na SCR sistemu
Da bi se smanjila mogućnost nastajanja grešaka u radu, kao i kvarova na SCR sistemu, neophodno je sprovesti edukaciju potrošača o pravilnom skladištenju i rukovanju sa proizvodom AdBlue.
Kvarovi koji se najčešće javljaju na SCR sistemu su posledica uticaja više faktora. 
Prisustvo čvrstih primesa u rezervoaru za AdBlue na vozilu uzrokovano  je primenom nečistih posuda prilikom ulivanja u rezervoar, ili ostavljanjem čepa od rezervoara na tlo. Prisustvo goriva javlja se kao posledica pogrešnog ulivanja goriva u rezervoar. Bez obzira na to  što se poklopci rezervoara za gorivo i AdBlue razlikuju kako po prečniku (za gorivo je prečnik poklopca 25,4 mm, za AdBlue 19,05 mm), tako i po boji, postoji mogućnost da se greškom ulije gorivo u rezervoar za AdBlue, naročito ako se ulivanje goriva obavlja iz kanistera.  Brza metoda za utvrđivanje goriva u rastvoru je korišćenje indikatorskog listića. Začepljenje oduška na čepu rezervoara za AdBlue dovodi do stvaranja potpritiska u rezervoaru i time do prekida normalnog dotoka. Zato se odušak na rezervoaru mora svakodnevno čistiti. Vožnja bez ovog proizvoda AdBlue u rezervoaru izaziva ozbiljna oštećenja dozatora. Ako AdBlue poprimi nijansu oker do crvene boje, odnosno izgubi svoju bezbojnost, to ukazuje na prisustvo oksida gvožđa. Oksidi gvožđa se javljaju kao posledica primene pumpe, cevi i pištolja za istakanje koji su izrađeni od livenog gvožđa ili nelegiranog čelika. Da bi se izbegla pojava oksida gvožđa, preporuka je da se za manipulaciju s ovim fluidom koristi oprema izrađena od nerđajućeg čelika, prohrona ili plastike.  
U praksi je registrovano i smanjenje koncentracije uree u rastvoru kao posledica kondenzacije vlage iz vazduha unutar samog rezervoara, kao i ulivanja atmosferskih padavina u rezervoar, ili pak namernog dolivanja destilovane vode u rezervoar za AdBlue. Ukoliko u IBC kontejneru, zapremine 1.000 l, ostane 200 l  tečnosti AdBlue, a kontejner se drži van zatvorenog prostora, kondenzovana vlaga iz vazduha koji se nalazi u kontejneru, tokom noći, može smanjiti koncentraciju uree u rastvoru za 0,5%. Nestručno rukovanje mehanizacijom u  koju su ugrađeni SCR sistemi takođe dovodi do njihovog oštećenja. Zato se  preporučuje da se nakon gašenja motor ne pokreće ponovo  u roku od 90 s. Tek nakon isteka tog perioda dozvoljeno je novo pokretanje motora. Treba napomenuti i da su dizel-motori većeg standarda izduvnih gasova znatno osetljiviji od dizel-motora nižeg standarda. 
Nepravilan rad SCR sistema može uzrokovati i otkazivanje senzora temperature izduvnih gasova i sadržaja NOx, zatim  otkazivanje dobavne pumpe ali i injektora, katalizatora, SCR upravljačke jedinice.
 
Sci. dipl. inž. Aleksandar Kekić
Adeco, Novi Sad
 
Saveti i preporuke
 
Da bi se sprečila pojava kvarova na SCR sistemu i na taj način izbegli visoki troškovi reparacije SCR sistema, potrebno je pridržavati se sledećih preporuka:  
- Osnovno je da se koristi AdBlue garantovanog kvaliteta. Samo AdBlue sa VDA liste imaju pravo da koriste ovaj naziv.
- Skladištenje mora biti u skladu sa preporukama proizvođača, koje su date na etiketi ambalaže.
- Za točenje u rezervoar potrebno je koristiti originalnu ambalažu (kanisteri do 10 l) ili pumpu, crevo i pištolj izrađene od materijala koji hemijski ne reaguju sa rastvorom AdBlue.
- Ukoliko se  na kontrolnoj tabli vozila pojavi da SCR sistem nije ispravan, odmah se treba obratiti ovlašćenom servisu, koji će ustanoviti šta je uzrok kvara, pa će ga otkloniti.