*Rešenje AutoTracTM Turn Automation  predstavlja kombinaciju iTEC sistema koji se koristi za memorisanje operacija na kraju uvratina i automatskog okretanja, uz korišćenje monitora četvrte generacije TurnAutomation
 
Neretko se na njivama, pogotovo na uvratinama mogu i vizuelno videti preklapanja ili pak oplazine u setvi, što se dobija zahvaljujući neujednačenom i nepreciznom okretanju na uvratina. Preklapanja i oplazine mogu se videti i pri drugim radnim operacijama, a kako bi se izbegla ova pojava, kompanija John Deere je za korisnika traktora serija 30, kao i R obezbedila rešenje AutoTracTM Turn Automation. 
Ovo rešenje predstavlja kombinaciju iTEC sistema koji se koristi za memorisanje operacija na kraju uvratina i automatskog okretanja, uz korišćenje monitora četvrte generacije Turn Automation. Da bi korisnik mogao da upotrebljava ovaj servis, osim što je potrebno da ima John Deere traktor određene serije, monitor četvrte generacije 4600, zatim iTEC, treba da ima i plaćen paket Ultimate 3.5 koji obezbeđuje automatsko okretanje na uvratinama.    
Sistem AutoTracTM Turn Automation omogućava da se okretanje na uvratinama obavlja po tačno određenoj putanji koju definiše korisnik. Okretanje na uvatini, to jest usporavanje agregata traktor-priključna mašina, podizanje, kao i ponovno spuštanje mašine obavlja se potpuno automatski, a kako se kretanje i uključivanje radnih elemenata mašine odvija u tačno predviđenoj poziciji na osnovu koordinata učitanih preko GPS nema preklapanja niti oplazine u radu. Korisnik ima zadatak da isprogramira radnu operaciju, što je vrlo jednostavno. Dosadašnje iskustvo u programiranju ovih operacija govori da korisnici lakše urade ovo nego što odrede AB liniju za kretanje. Korinsik određuje mesto ulaza kao i izlaza iz uvratine,  prečnik takozvanog balona na uvratinama, kao i kojom putanjom će se kretati traktor, to jest da li će ići iz prvog u drugi ili, na primer,  treći red. Takođe, njegov zadatak je i da odredi stranu okretanja, to jest da li je nalevo ili nadesno, ali i da unese profil traktora, kao i radne mašine. Prilikom programiranja korisnik sva podešavanja obavlja preko "vizarda" na osnovu jednostavnih uputstava, to jest vodiča kroz meni. Dok se ne unesu svi parametri sistem neće "pristati" da radi i stalno će korisnika vraćati na parametre koji nisu podešeni.  
Zahvaljujući korišćenju AutoTracTM Turn Automation, ergonomija u radu se podiže na veći nivo, s obzirom na to da je rukovalac značajno rasterećen pri okretanju agregata na uvratinama. To ujedno znači da u traktor može sesti i neko ko nema puno iskustva u, na primer, setvi, a korišćenjem ovog sistema povećavaju se i produktivnost u proizvodnji i troškovi, s obzirom na to da se izbegava preklapanje prohoda. 
Ova usluga je dostupna i u Srbiji posredstvom kompanije Kite d.o.o. u Novom Sadu.
 
Marija Antanasković