Napada voće s tankom pokožicom i plodovima jarkih boja
* Presudnu ulogu u borbi protiv ove štetočine ima primena agrotehničkih mera, kao i  masovno izlovljavanje putem lovnih klopki
 
Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii) predstavlja introdukovanu, invazivnu, polifagnu štetočinu čija je postojbina Japan, pa verovatno odatle

Opširnije...

Dopunska ili zelena rezidba
* Mera kojom se povećava prinos i kvalitet grožđa                                        
 
Dopunska rezidba vinograda ima za cilj da reguliše i poveća prinos i kvalitet grožđa, kao i da

Opširnije...

Suzbijanje najznačajnijih bolesti i štetočina
* Gajenjem otpornih sorti i primenom integrisanih mera borbe – agrotehničkih, mehaničkih, hemijskih, bioloških – pruža se zaštita zasadu
 
Dunju napadaju brojni patogeni, među kojima su prouzrokovači bolesti: trulež plodova, crna pegavost, pepelnica, bakterijska plamenjača.

Opširnije...

Oprezno sa suzbijanjem šljivine ose
* Pojavljuje se u proleće u periodu cvetanja šljive, kada i pčele oprašuju cvetove
 
Crna i žuta šljivina osa (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava) pojavljuju se širom naše zemlje gde se gaji šljiva. Sa kretanjem vegetacije u periodu cvetanja šljive,

Opširnije...

Bolest koja drastično umanjuje prinos
* Suzbijanje podrazumeva primenu plansko-preventivne strategije – kombinovanje agrotehničkih, mehaničkih i hemijskih mera
 
Koštičavo voće izloženo je mnogim bolestima koje umanjuju prinos i ekonomsku dobit. Jedna od najčešćih i ekonomski najznačajnijih  je monilioza,

Opširnije...