* Za suzbijanje insekata uspešno se koriste tretmani semena, kao i folijarni tretman odgovarajućim  insekticidima
 
Početak oktobra je period kada treba intenzivnije obilaziti useve koji su u početnim fazama rasta i razvoja. Treba imati na umu da je uljana repica u  fazama od nicanja do pojave tri para pravih listova najosetljivija na dejstvo štetnih agenasa, kao i da se propusti u ovom terminu teško mogu nadoknaditi kasnije tokom sezone. Za postizanje visokih prinosa neophodno je ujednačeno nicanje i dobra kondicija useva. Trenutna situacija ukazuje na to da je moguće očekivati dobro nicanje, što je jedan od najvećih problema u proizvodnji usled nedostatka vlage. Na parcelama gde je biljni sklop zadovoljavajući i biljke ujednačenije mnogo je lakše obavljati zaštitu. 
 
Zaštita od štetočina
 
Insekti i glodari u značajnoj meri mogu smanjiti prinos uljane repice i zbog toga je na njih potrebno obratiti posebnu pažnju. U jesen štete uglavnom čine buvači: crvenoglavi repičin buvač (Psylliodes chrysocephala) i buvači iz roda Phyllotreta, kao i repičina lisna osa (Athalia rosae, sin. Athalia colibri).
Buvači su sitni insekti najčešće tamnozelene ili tamnoplave boje sa metalnim odsjajem. Štetne su odrasle jedinke dok kod crvenoglavog repičinog buvača štete čine i larve koje nakon piljenja prodiru u lisne drške, iz kojih mogu da pređu u stablo uljane repice. Intenzivniji napad larvi prouzrokuje kržljanje ili uginjavanje biljaka, a slabiji napad usporava razvoj i povećava osetljivost biljaka na izmrzavanje. Štete čine odrasle jedinke na kotiledonima i sasvim mladim listovima prouzrokujući karakteristične simptome u vidu jamičastih rupa. 
Repičina lisna osa  predstavlja jednu od najvažnijih štetočina uljane repice. Nisu retki slučajevi pojave golobrsta usled ishrane na mladom usevu uljane repice. Njena pojava je obično kasnija u odnosu na buvače. Ženke u jesen polažu jaja na mlade listove uljane repice nakon čega se pile larve (pagusenice), koje su svetlozelene do sive boje. Sa porastom, boja im se menja i postaje tamnija, tamnozelena do crna na leđima i siva na trbušnoj strani. Obično se tek ispiljene larve teško uočavaju, tako da nije redak slučaj da se i sa suzbijanjem malo zakasni. Sa pregledima je potrebno početi nedelju dana nakon zapažanja početka masovnog leta ose i ponavljati ih jednom ili dva puta nedeljno. 
Bitno je da se stvore uslovi koji će tek izniklim biljkama uljane repice omogućiti brz rast i razvoj. Za suzbijanje insekata uspešno se koriste tretmani semena, kao i folijarni tretmani insekticidima registrovanim za datu namenu. Buvače treba suzbijati kada oštećenost kotiledona i listova pređe pet odsto od njihove površine. Štetama od buvača pogoduje suvo i toplo vreme. Hemijsko suzbijanje repičine lisne ose treba izvesti kada se u proseku na dve biljke uljane repice u jesen nađe više od  jedne  pagusenice. Suzbijanje se izvodi dok su pagusenice manje od 10 mm, a svakako pre nego što pričine veće štete. Od preparata za ovu namenu u Srbiji su registrovani insekticidi na bazi deltametrina, lambda-cihalotrina i alfa-cipermetrina.
Prethodnih godina glodari uglavnom nisu činili značajnije štete na uljanoj repici, ali ipak na njih treba obratiti pažnju. Potrebno je redovno obilaziti posejane parcele pod uljanom repicom, sve do kasne jeseni i zime, i po potrebi vršiti deratizaciju mamcima registrovanim za datu namenu.
 
... od korova
 
Poslednjih nekoliko godina primećeno je da značajan broj poljoprivrednih proizvođača uspešno izlazi na kraj s korovima u uljanoj repici. Suzbijanje korova u uljanoj repici olakšano je činjenicom da se radi o ozimom usevu, tako da deo korova izmrzne tokom zime. Svakako, korovi mogu izazvati značajno smanjenje prinosa i njihovom suzbijanju treba pristupiti ozbiljno. Kod nas se uljana repica uglavnom seje posle strnih žita i graška. Nakon žetve preduseva brojnost korova se može smanjiti i mehaničkim merama, oranjem i tanjiranjem. Naknadno nikli korovi, nakon  mehaničke obrade, često se suzbijaju neselektivnim herbicidima (tzv. totalni herbicidi na bazi glifosata). Takođe treba imati u vidu i veliki broj biljaka uljane repice po jedinici površine, koje se dodatno granaju onemogućavajući drugim biljkama razvoj. Posebnu pažnju potrebno je obratiti na gorušicu u prethodnim usevima, jer se u uljanoj repici ona teško suzbija. Ovaj problem se prevazilazi pravilnim plodoredom i drugim agrotehničkim merama.
Herbicidi se kod uljane repice mogu upotrebiti i posle setve, a pre nicanja useva. U ovu svrhu moguće je koristiti herbicide na bazi klomazona, metazahlora, napropamida ili dimetahlora. Za upotrebu nakon nicanja uljane repice registrovani su herbicidi na bazi klopiralida, piklorama, aminopiralida, halauksifen-metila, kao i njihove kombinacije. U slučaju da  treba suzbijati uskolisne korove u usevu, to je moguće tokom jeseni ili proleća preparatima na bazi kvizalofop-P-etila, cikloksidima i fluazifop-P-butila. 
.. i  bolesti
 
Na uljanoj repici brojne gljive mogu izazvati značajnu redukciju prinosa, a pre svih Leptosphaeria maculans, Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola i Sclerotinia sclerotiorum, koje mogu prouzrokovati štete u najrazličitijim fazama, od nicanja pa sve do zrenja. Na području Srbije za sada u proizvodnji uljane repice patogene gljive ne prouzrokuju značajnije štete, pa je potreba za hemijskim suzbijanjem retka. Primenom osnovnih agrotehničkih mera – zdravo seme, gajenje tolerantnih sorti, plodored, zaoravanje žetvenih ostataka, očekivano je da se smanji potreba za hemijskim tretiranjem useva. Upotreba zdravog, sertifikovanog semena utiče na smanjenje štetnog uticaja gljiva,  koje se prenose zaraženim semenom. 
 
Tekst i foto:
Dr Željko Milovac
Dr Petar Mitrović
Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
 
TRETMAN SEMENA INSEKTICIDIMA
 
Od 2013. tretman semena insekticidima se drastično smanjio usled zabrane insekticida iz grupe neonikotinoida. Poslednjih godina na našem tržištu pojavile su se dve nove aktivne materije za ovu namenu – flupiradifuron i cijantraniliprol. Tretman semena ima za cilj da zaštiti uljanu repicu u početnim fazama rasta i razvoja. Prednosti ovakvog vida zaštite su višestruke. Jedna od pojava koja govori u prilog tretiranju semena je da se usled prekomerne vlažnosti zemljišta ne može na vreme ući u parcelu traktorskim prskalicama i obaviti adekvatna zaštita.