* Mana ranog roka setve je osetljivost klijanaca na prolećni mraz                                     
Preduslov za uspešnu proizvodnju šećerne repe je blagovremena i kvalitetna setva. Kvalitet setve zavisi od toga kako je izvedena predsetvena priprema zemljišta. Površinski sloj zemljišta treba da bude rastresit kako bi obezbedio lakše nicanje. Takođe, kvalitetna predsetvena priprema obezbeđuje i efikasno delovanje herbicida, sprečava rizik stvaranja pokorice  i prekida kapilaritet čuvajući vlagu od evaporacije.
Šećerna repa je usev koji pripada ranoj prolećnoj setvi. Rani rok setve ima svoje prednosti i mane. Prednost je to što se bolje koristi  zimska vlaga, a seme šećerne repe se seje u plitkom sloju na dubini od 2 cm do 3 cm (pilirano seme zahteva čak 200% vlage u odnosu na svoju težinu). Takođe, ranim rokom setve se izbegava i repina pipa jer je njena aktivnost vezana za spoljnu temperaturu, a tokom marta su uglavnom niže temperature i pipa nije, ili je manje aktivna.
U našim agroekološkim uslovima optimalan rok za setvu šećerne repe je od 5. do 25. marta, mada je pogodan i početak aprila. To je kalendarski rok, ali setvu treba započeti onda kada se površinski  sloj zemljišta na dubini od 5 cm zagreje na 6 °C. Seme šećerne repe počinje da klija već na 4 °C, ali veoma sporo. Kada je temperatura zemljišta viša od 15 °C, uz dovoljnu količinu vlage, repa niče za sedam-osam dana. Mana ranog roka setve je osetljivost klijanaca na prolećni mraz. Šećerna repa je najosetljivija u fazi kotiledona kada može da strada već na -1 °C, ali kada uđe u fazu prvog para listova, otpornost je veća i može  da izdrži  kratkotrajne mrazeve i do -4 °C. 
Repu treba sejati na dubinu oko 3 cm. Plitka setva nosi rizik isušivanja gornjeg sloja, te može biti problema sa klijanjem i nicanjem. Takođe,  ni duboka setva nije poželjna jer tada repa dugo niče i može da dođe do propadanja određenog procenta biljaka. Poželjno je ujednačeno, ravnomerno nicanje. 
U praksi, na našim poljima, repa se seje na 50 cm međurednog razmaka sa rastojanjem u redu od 15 cm do 18 cm. Ovakva setva obezbeđuje sklop u vađenju od oko 100.000 biljaka, što je u savremenoj proizvodnji šećerne repe poželjno. Tada repa formira koren veličine od 800 g do 1.000 g, a ukupno u dobrim uslovima obezbeđuje visok prinos.
 
Dipl. inž. Zoran Boca
PSS "Sombor"