* Broj tretmana zavisiće od dužine perioda od prvog tretmana do berbe, jer je delovanje NAA u kontroli opadanja ograničeno na 7–12 dana, te je često tretman neophodno ponoviti
 
Jedan od najvećih problema u proizvodnji jabuke, u godinama visoke rodnosti stabala, jeste opadanje plodova pre dostizanja tehnološke zrelosti. Opadanje plodova pojačano je tokom sušnih i toplih godina, usled vodnog stresa, kao i napada bolesti i štetočina. Gubici u prinosu u godinama kada su temperature u periodu sazrevanja iznad proseka mogu iznositi preko 50 odsto usled opadanja plodova pred berbu. Rizik od prevremenog opadanja plodova nameće potrebu da se berba obavi u veoma kratkom periodu dok su vrednosti pokazatelja zrelosti u optimalnom opsegu i pre nego što nastanu značajni gubici usled opadanja. Posebno sklone prevremenom opadanju su sorte sa kratkom peteljkom kao što su ”ajdared” i ”crveni delišes”, kod kojih dolazi do istiskivanja plodova u toku rasta. Takođe, do opadanja može doći usled prezrevanja u slučaju kada se odlaže berba zbog slabije obojenosti plodova. Proizvođačima su za kontrolu opadanja plodova dostupni preparati na bazi α-naftil-sirćetne kiseline (NAA). 
Na osnovu preporuka datih u proizvođačkoj specifikaciji, preparat Fruitone sa aktivnom materijom NAA 3,5%, treba primeniti 14. i 7. dana pre planiranog vremena berbe, u koncentracijama od 10 do 20 ppm. Preparat počinje da deluje jedan do tri dana nakon primene i sprečava opadanje plodova u trajanju oko dve nedelje. Da bi ispoljio maksimalnu efikasnost, treba ga primeniti pri temperaturama vazduha većim od 21 °C tako što se stabla dobro okupaju tečnošću. Preparat se primenjuje najkasnije  pet dana pre berbe i ne utiče na normalan tok sazrevanja plodova.
Još uopštenija preporuka data je za preparat Obsthormon (NAA 7,5%), gde stoji da ga treba primeniti kada plodovi dostignu 90 odsto svoje krupnoće i u periodu do pojave sortno-specifične dopunske boje pokožice, u najviše dva termina, pri koncentraciji aktivne materije od 10 ppm, sa 1.000 l/ha tečnosti. 
Preporuke za primenu preparata koje daju proizvođači i distributeri uglavnom su uopštene i nedovoljne za preciznu i sigurnu primenu i kontrolu prevremenog opadanja. Određivanju momenta prve primene, broja tretmana i koncentracije aktivne materije treba pristupiti sa velikom pažnjom uzimajući u obzir sortu, vremenske prilike i stanje u zasadu jabuke. Za određivanje momenta prvog tretmana neophodno je posmatrati stabla u zasadu i tretirati ih čim se uoče prvi potpuno zdravi plodovi na zemlji. Broj tretmana zavisiće od dužine perioda od prvog tretmana do berbe, jer je delovanje NAA u kontroli opadanja ograničeno na 7–12 dana, te je često tretman neophodno ponoviti. Vreme i broj tretmana, takođe, zavise od sorte, jer u slučaju da se plodovi beru probirno, tretman se sprovodi neposredno nakon svake berbe, uz poštovanje karence od nedelju dana do sledeće berbe. Pri visokim temperaturama u vreme sazrevanja treba primeniti više koncentracije preparata. 
 
Poljski ogled put do preciznije primene
 
Trogodišnji poljski ogled postavljen je na Oglednom dobru za voćarstvo, Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu na Rimskim šančevimaa, u zasadu jabuke sorte ”ajdared” starosti od osam do 11 godina, na podlozi MM106 sa razmakom sadnje 4 x 2 m i uzgojnim oblikom vretenast žbun. Navodnjavano je   sistemom ”kap po kap”, rezidba je redovno rađena, kao i zaštita protiv bolesti i štetočina, ali i hemijsko proređivanje plodova. Svaki tretman primenjen je na po pet stabala ujednačene rodnosti i bujnosti. Pre tretiranja ispod stabala su uklonjeni svi do tada opali plodovi. Radi utvrđivanja efikasnosti tretmana, ostavljeno je pet netretiranih, kontrolnih stabala.
Za sprečavanje opadanja plodova korišćen je preparat Dirager (NAA 3,3%), u različitim tretmanima. Prvi tretman NAA u koncentraciji 20 ppm (0,6 ml/l Dirager) primenjen je  21. dana pre planiranog vremena berbe. Drugi tretman, NAA u koncentraciji 20 ppm (0,6 ml/l Dirager) primenjen je 14. dan pre planiranog vremena berbe. Treći tretman NAA u koncentraciji 10 ppm (0,3 ml/l Dirager) obavljen je  21. i 14. dan pre berbe. Četvrti tretman NAA u koncentraciji 10 ppm (0,3 ml/l Dirager) sproveden je  21, 14 i 7. dana pred berbu.  Peti tretman NAA u koncentraciji 5 ppm (0,15 ml/l Dirager)  obavljen je 21, 14. i 7. dana pred berbu, ali samo  u 2011. godini.
U svim varijantama ogleda rastvoru je dodato 0,05 ml/l okvašivača Silwet L-77. Tretiranje je obavljeno leđnom motornom prskalicom STHIL SR-420 zapremine rezervoara 10 l, u kasnim popodnevnim satima. Berba plodova je u 2010. zbog nepovoljnih vremenskih uslova odložena pet dana u odnosu na planirano vreme u postavci ogleda. 
 
Rezultati ogleda
Najefikasniji u kontroli opadanja plodova u 2009. godini bili su dvostruki i trostruki tretman sa NAA u koncentraciji 10 ppm. I pored više koncentracije aktivne materije, tretman sa 20 ppm, 21 dan pred berbu imao je najslabije dejstvo u kontroli opadanja usled ograničene dužine delovanja preparata od 7 do 12 dana. Kod ovog tretmana do značajnog opadanja plodova došlo je u periodu nakon sedam dana od njegove primene, pa sve do berbe.  
 Tokom 2010. godine tretman sa NAA u koncentraciji 20 ppm,14  dana pred berbu imao je veći uticaj na sprečavanje opadanja plodova u odnosu na tretmane sa NAA  koncentracije 10 ppm,  21.  i  14. dana pred berbu  i NAA u koncentraciji 10 ppm, ponovljenoj tri puta 21, 14.  i 7. dana pred berbu. Uzrok ove pojave je što u periodu od 21. do 14. dana pre planiranog vremena berbe nije zabeleženo značajno opadanje plodova. 
U 2011. godini, dvostruka i trostruka primena NAA koncentracije 10 ppm pokazale su najveću efikasnost u sprečavanju opadanja plodova pred berbu. Trostruka primena NAA je pouzdanija nego dvostruka, jer NAA sprečava opadanje plodova u trajanju od 7 do 12 dana, a zatim je potrebno ponoviti aplikaciju. 
U ogledu je ispitivan i kvalitet plodova nakon berbe. Na osnovu dobijenih rezultata može se konstatovati da pojedinih godina tretmani sa NAA mogu uticati na njihovo ubrzano sazrevanje. Preporuka je da se u zasadu u kojem se primenjuje NAA u cilju kontrole prevremenog opadanja plodova velika pažnja posveti određivanju optimalnog vremena berbe  praćenjem promene čvrstine i skrobnog indeksa ploda.
 
Tekst i foto:
Doc. dr Biserka Milić
Poljoprivredni fakultet Novi Sad