* Plod lateralnih sorti pojavljuje se duž čitave grane i u unutrašnjosti krošnje, te se  one mogu  saditi u gustom, intenzivnom sklopu 
* Opština Knjaževac je u prethodne dve godine subvencionisala podizanje zasada oraha sorte Chandler . U 2018. godini podignuto je 17 ha, a u 2019. godini oko 5,5 ha   
 
Orahu odgovaraju duboka, srednje teška zemljišta, s najmanje 2,5% humusa, pH vrednosti 5,5-7,5, sa 80 ppm do 100 ppm fosfora, 150-200 ppm kalijuma. Za podizanje savremenog intenzivnog zasada oraha neophodan je sistem za navodnjavanje, te zato proizvođači  pre nego što odluče da podignuu zasad treba da  provere da li je voda lako pristupačna na parceli. Za sadnju  lateralnih sorti  u intenzivnim zasadima preporuka je da razmak bude 5 x 7 m ili  4 x 8 m, a glavna sorta treba da bude   zastupljena 90%, a jedna ili dve sorte oprašivača 5-10%. Po hektaru treba da bude 200-330 sadnica.
 
Prednosti
 
Terminalne sorte oraha, koje dominiraju u našoj proizvodnji, daju plod samo na vrhovima grana, po obodu krošnje. Zbog izražene apikalne dominacije i velikog prečnika krošnje traže veća rastojanja pri sadnji, minimum 12 m, inače dolazi do spajanja krošnji  i gubljenja roda. U puni rod stupaju nakon 12-15 godina.  Plod lateralnih sorti se pojavljuje duž čitave grane i u unutrašnjosti krošnje. To je razlog što se  ove sorte mogu  saditi u gustom, intenzivnom sklopu. Sadnice lateralnih sorti prorode veoma rano, a puni rod daju već u osmoj vegetaciji nakon sadnje. Do pete godine voćke se oblikuju po formi poboljšano piramidalne krune i orezuju se ručno. Formirana  piramidalna  kruna je takva da se na centralnoj osi ne reže  vrh u prvim godinama.  Nakon toga se obavlja mašinska rezidba vertikalno postavljenim rotacionim testerama. Rezidba se obavlja svake treće godine, jer osobina lateralne rodnosti to zahteva.
 
Sortiment
 
U  grupu lateralnih sorti spada veći broj američkih sorti  poput Chandler, Tulare, Pain, Serr, Pedro, Forde, Gillet, Ivanhoe, Robert Livermore, Sexton, Solano, Sunland, Vina i Tehama. Tu su i francuske sorte Pieral Lara, Fernette i Fernor, bugarska sorta "izvor 10", ruska sorta "ideal saratovski" i domaće selekcije "novosadski kasni rodni" i "rasna" (lateralna rodnost 60%). 
Chandler je jedna od najpopularnijih sorti oraha u SAD, a u poslednjih 15-20 godina čak je 90% podignutih zasada oraha upravo pod ovom sortom. Odlika je da grane ove sorte lateralno cvetaju i rađaju 80-90% plodova na bočnim pupoljcima, a na vrhovima grana 10-20%. Chandler rađa u grupama dva do četiri oraha, a ne grozdasto. Plodovi su veličine 32-36 mm, težine 13-14 g. Ova sorta je pogodna za prodaju u obliku očišćenog jezgra i zbog toga je popularna. Daje visok prinos, a ponekad prorodi već u prvoj godini. Zbog svoje duge vegetacije, nije pogodna za gajenje u brdsko-planinskim predelima iznad 300 m nadmorske visine, gde vegetacija počinje i završava se kasnije, kao ni u regionima sa oštrijom kontinentalnom klimom.  Preporučuje se ručno orezivanje ove sorte do četvrte godine zbog proređivanja grana i formiranja krošnje, a kasnija rezidba može biti mašinska u formi špalira žive ograde. U poluintenzivnim ili ekstenzivnim zasadima sadi se u rasporedu trougla stranice 12 m ili pravougaonika 10 x 12 m. Ukoliko se formira "vaza", grane se povijaju vezivanjem da postignu ugao od 90 stepeni prema osovini stabla kako bi se dobila široka i razgranata krošnja. Randman jezgra je 48-50%. Oprašivači za ovu sortu su Franljuette, Fernette, "rasna". U našim krajevima s vegetacijom počinje od sredine aprila.
 Opština Knjaževac je u prethodne dve godine subvencionisala podizanje zasada oraha sorte Chandler. U 2018. godini podignuto je 17 ha, a u 2019. godini oko 5,5 ha, prema podacima iz Agencije za razvoj ove opštine.
Pieral Lara je lateralna sorta  francuskog porekla, selekcionisana kao spontani sejanac američke sorte Pejn. Vegetacija joj počinje kasno, 8-10 dana pre Franljuette, a 7-10 dana posle sorte Chandler (posle 20. aprila), dve-tri nedelje posle "šejnove", a završava se  dve nedelje pre sorte Chandler. Plod je krupan, veličine 32-38 mm, a čak 75% plodova je veće od 34 mm, težine 9-13 g i krupniji u odnosu na Chandler sortu. Ova sorta je  poznata u Evropi, laka je za plasman na tržište i izvoz, čak i u ljusci. Jezgro ove sorte ima svetlu boju. Raspored sadnje je na 4,5 x 7 m ili 4 x 8 m. U  intenzivnim zasadima moguća je kompletna mašinska obrada, a pri ovakvoj sadnji i zbog prirodno manjeg ugla (60-70 stepeni) grananja, stabla Pieral Lare orezuju se u formi modifikovane piramide. Ukoliko je obavljena  klasična sadnja za orah na rastojanju 12 x 12 m i više, orezuje se kao poboljšana piramidalna kruna, grane se povijaju u trećoj, četvrtoj godini. Samooplodna je sorta, ali se gaji uz oprašivače.
Franljuette je veoma dobra sorta - oprašivač. Cvetanje traje znatno duže u odnosu na druge sorte. Na prelazu je iz terminalnog u lateralni tip rađanja. Prosečna težina oraha je 11,5 g, težina jezgra je 5,3 g, popunjenost unutrašnjosti ljuske je 46%. Jezgro je svetle boje, pri čišćenju ispadaju cela jezgra, a plodovi su duguljasti. Ne preporučuje se podizanje  zasada samo ovom sortom, jer bočne grane nisu produktivne. Kasnije je vegetacije, srednje bujnog stabla. 
Pedro je nova sorta u Srbiji, registrovana 2018. Vizuelno je najinteresantniji orah, jer rađa u grozdovima (4-8 oraha). Oko 85% jezgra je svetle boje, a težine 5,6 g, popunjenost unutrašnjosti ljuske je 47%. Bere se u septembru.
Fernor je francuska sorta  nastala ukrštanjem sorti Franljuetta i Pieral Lara. Početak vegetacije je krajem aprila, a pogodna je za područja s kasnim prolećnim mrazevima, jer vegetacija počinje 25 dana kasnije u odnosu na tradicionalne sorte. Razmak sadnje u intenzivnim zasadima je 4,5 x 7 m, 4 x 8 m. Prilično je produktivna sorta, randmana jezgra 40-44%. 
Tulare spada u bujne sorte, pa se sadi u intenzivnim zasadima na rastojanju 7 x 7 m, a u poluintenzivnim i ekstenzivnim na rastojanju 12-14 m. Tanke je ljuske, plod je krupan i okrugao, težine 14,5-15 g, randman je 53%, jezgro je svetlo - 86%. Ukus je prirodniji nego kod sorte Chandler. Samooplodna je sorta, koja kreće sa vegetacijom oko polovine aprila, slično sortama "šejnovo", "šampion" i Chandler. Berba i kraj vegetacije su oko  dve nedelje pre sorte Chandler. Kao rezervni oprašivači preporučuju se sorta Franljuette i Pieral Lara. 
Lateralne sorte oraha su visokorodne usled prisustva mešovitih pupoljaka,  ne samo na terminalnim i supterminalnim pozicijama jednogodišnjih grančica već i lateralno, skoro čitavom dužinom grančice. Stabla su  slabe bujnosti i samim tim i prinos sorti oraha sa lateralnim rodom je manji po stablu, ali je veći po hektaru zbog većeg broja posađenih sadnica u odnosu na terminalne sorte i kreće se u rasponu od 4,5 t/ha do 5 t/ha, pa čak i više. 
 
Tekst i foto: 
Dipl. inž. Sanja Čokojević
PSSS "Poljoservis" Knjaževac