* Pred berbu se radi analiza mineralnog sastava plodova na osnovu koje je moguće dobiti ocenu njihovog unutrašnjeg kvaliteta                                                                                                           
Jabuka je voćna vrsta čiji sveži plodovi mogu najduže da se čuvaju u odnosu na sve druge voćne vrste koje se gaje kod nas. Za duže čuvanje treba nameniti samo zdrave plodove, koji su poreklom sa stabala na kojima je bio ujednačen odnos bujnosti i rodnosti. Posebno treba obratiti pažnju na: 
l starost stabala – veoma mlada stabla daju plodove koji su loši za čuvanje;
l bujnost i odnos broj listova/broj plodova – sve neujednačenosti između opterećenosti stabla rodom i njegovog potencijala snabdevanja mineralnim materijama vode ka lošijoj sposobnosti čuvanja; 
l veličinu plodova – veći plodovi se lošije čuvaju.
Klimatski uslovi u toku godine značajno utiču na sposobnost čuvanja. Na primer, pretoplo vreme nekoliko sedmica pred berbu utiče na povećanje rizika od pojave posmeđivanja. Takođe, i drugi faktori u voćnjaku koji su rezultat našeg uticaja ili tipa zemljišta  utiču kao i  đubrenje, ali i mineralni sastav plodova. 
Prema mnogobrojnim istraživanjima, postoji vidljiva korelacija između pojave fizioloških oboljenja koja se javljaju na plodovima tokom čuvanja i njihovog mineralnog sastava. Kalcijum, na primer, usporava zrenje i starenje plodova i smanjuje osetljivost na fiziološka oboljenja. Kalijum je antagonista kalcijumu, pa njegov previsok sadržaj u plodovima jabuke utiče na njihovu osetljivost, na fiziološka oboljenja kao što su gorke pege, posmeđivanje mesa, starosno posmeđivanje pokožice. Fosfor utiče na čvrstinu plodova. Prevelik ili prenizak sadržaj azota takođe loše utiče na čuvanje plodova. Analiza mineralnog sastava plodova omogućava da se dobije ocena njihovog unutrašnjeg kvaliteta. To može praktično da se koristi, pored drugih metoda, za ocenjivanje sposobnosti čuvanja plodova. Određuje se sadržaj kalijuma, kalcijuma, magnezijuma, fosfora i azota. Izračunava se odnos K/Ca i K + Mg/Ca, pri čemu se smatra da odnos treba da bude manji od 30. Analize mogu da se rade pred berbu ili posle junskog opadanja plodova.
 
Gorke pege
 
Najčešće fiziološko oboljenje koje se javlja na plodovima jabuke su gorke pege. Pojava ovog oboljenja je u vezi sa sadržajem kalcijuma u plodovima. Ako je nivo kalcijuma manji od 4,5-5 mg/100 g svežeg ploda, onda je rizik od pojave gorkih pega veliki. Pored kalcijuma, važan je i nivo kalijuma i magnezijuma, elemenata koji deluju antagonistički na kalcijum. Odnos K + Mg/Ca treba da bude manji od 30 da bi plodovi bili zdravi. Kada je reč o drugim faktorima, veliki uticaj ima krupnoća plodova. Što su plodovi krupniji, to su podložniji pojavi gorkih pega, tako da prekomerna upotreba azotnih đubriva, mlada stabla s malo plodova, jaka rezidba podstiču pojavu gorkih pega.
Osetljivost svih sorti nije ista, a značajan je i efekat godine. Osetljive sorte su "mucu" i "jonagold", manje osetljivi "greni smit", "zlatni delišes" i "ajdared", dok je "gala" sorta kod koje se gorke pege retko javljaju. 
Simptomi - Gorke pege se javljaju u vidu mrkih pega spužvaste teksture i veličine do 1 cm2. Nalaze se uvek u mezokarpu, blizu površine ploda, tako da su vidljive spolja. U slučaju jačeg intenziteta oboljenja, simptomi su vidljivi i na samoj pokožici. Na mestima gde se nalaze gorke pege, pokožica je blago utonula. Simptomi su ponekad vidljivi već na neubranim plodovima.
Moguće greške pri prepoznavanju - Simptomi mogu da se pomešaju s jonatanovim ili lenticelarnim pegama, mada gorke pege ne moraju da imaju lenticelu u sredini, niti su isključivo površinske. Slične simptome mogu da daju i udarci zrna grada.
 
Suzbijanje
 
Zemljište je glavni izvor kalcijuma za plodove sve do junskog opadanja plodova. Da bi biljka usvojila kalcijum iz zemljišta, potrebno je da je pH zemljišta blago kisela, da je koren zdrav i razvijen, da je vlažnost umerena, ali konstantna. Usvajanju kalcijuma pogoduje i veći sadržaj humusa. S folijarnim tretmanima preparatima na bazi kalcijum-hlorida, kalcijum-nitrata i u novije vreme, kalcijum-karbonata potrebno je početi od precvetavanja. Broj tretmana zavisi od sorte i godine i može da iznosi i do 10. Ovi tretmani su samo dopuna ishrani i mogu da spreče pojavu gorkih pega jedino ako su svi ostali uslovi ispunjeni, a to je pre svega niži sadržaj kalijuma u plodu i manja bujnost stabala.
 
Tekst i foto: prof. dr Nenad Magazin
Poljoprivredni fakultet Novi Sad
 
 
ANALIZA PLODOVA NEPOSREDNO PRED BERBU
 
Ova analiza se radi u cilju određivanja skladišne sposobnosti plodova. Nakon laboratorijske analize utvrđuje se međusoban količinski odnos K + Mg/Ca.
 
K + Mg/Ca <30 - Nema opasnosti od pojave fizioloških oboljenja
K + Mg/Ca = 30-35 - Mogu da se jave skladišni problemi
K + Mg/Ca >35 - Sigurna pojava fizioloških oboljenja. Plodovi nisu za   dugo čuvanje.