* Fiksna kamatna stopa iznosi 3% na godišnjem nivou. Za fizičko lice sa prebivalištem koje je na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, odnosno koje je navršilo najviše 40 godina života u tekućoj godini, ili je ženskog pola fikasna kamatna stopa je 1 % godišnje
 
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede će i ove godine subvencionisati deo kamate na kredite poljoprivrednika kod poslovnih banaka. Ovakav vid kreditiranja pokazao se kao veoma popularan jer poljoprivrednicima olakšava pristup kreditima i omogućava da pod povoljnim uslovima dođu do novca za unapređenje proizvodnje.
Prema informacijama koje je list ”Poljoprivrednik” dobio od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ova resorna institucija je potpisala ugovor o subvencionisanim kreditima sa 11 banaka. Reč je o: NLB, Vojvođanskoj, Komercijalnoj, Poštanskoj štedionici, AIK, UniCredit, ProCredit, Intesa, Halkbank, Sberbank i Credit Agricole banci.
Kreditna podrška odobravaće se za: razvoj stočarstva, odnosno nabavku životinja i premiju osiguranja životinja; razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva; investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu; nabavku hrane za životinje; investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji.
Krediti se odobravaju i isplaćuju u dinarima bez valutne klauzule.
Fiksna kamatna stopa iznosi 3% na godišnjem nivou. Za fizičko lice sa prebivalištem koje je na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, odnosno koje je navršilo najviše 40 godina života u tekućoj godini, ili je ženskog pola fikasna kamatna stopa je 1 % godišnje.
Pravo na kreditnu podršku imaju fizička lica nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica. To su zemljoradničke zadruge sa najmanje pet članova koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, mikro i mala pravna lica.
Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnik može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara.
Pravno lice može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 18.000.000 dinara.
Pravilnikom o  uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku  poljoprivrednicima  definisano je da se kreditna podrška ostvaruje podnošenjem pismenog zahteva banci  uz dostavljanje prateće dokumentacije.
Rok za podnošenje zahteva za kredite je 1. novembra tekuće godine godine.
A.Milić