* U našoj proizvodnoj praksi stoka se zelenom krmom najčešće hrani 180-190 dana u godini, ali se taj period u zelenom konvejeru može produžiti i na 200 do 220 dana, u zavisnosti od godine, klimatskih uslova, ali i izbora biljnih vrsta i sorti, kao i načina držanja stoke (u štali ili na paši)

Zeleni krmni konvejer je planski organizovana kontinuirana proizvodnja i upotreba zelene voluminozne hrane tokom celog perioda aktivne vegetacije, od ranog proleća do kasne jeseni, odnosno do zime. Istovremeno, tokom vegetacionog perioda moraju se proizvesti i spremiti dovoljne količine kvalitetne stočne hrane za zimsku potrošnju. Ovakav način proizvodnje stočne hrane je bio veoma popularan osamdesetih godina prošlog veka, ali je ubrzo naišao na velike kritike od strane stočara koji su isticali da česte promene u kvalitetu hrane, naročito kod preživara, deluju kao stresni faktor, uzrokujući pad u kvalitetu i produkciji mleka i narušavanje zdravstvenog stanja domaćih životinja.
U novije vreme, kada je u pitanju ishrana preživara, u potpunosti je prihvaćen koncept uniformnog obroka (seno lucerke+silaža kukuruza+koncentrat) tokom cele godine. Ipak, imajući u vidu globalne klimatske promene praćene sve učestalijom sušom tokom perioda vegetacije, kao i sve veću neizvesnost u proizvodnji dovoljnih količina kabaste stočne hrane iz prolećnog roka setve, od naročitog je značaja ponovno uvođenje ozimih međusezonskih useva kako bi se maksimalno iskoristile zalihe zimske vlage. S tim u vezi koncept proizvodnje stočne hrane u sistemu zelenog krmnog konvejera opet dobija na značaju, posebno na većim farmama, ne samo za proizvodnju stočne hrane već i kao sirovina za proizvodnju biogasa...

Dr Đura Karagić
Dipl. inž. master Snežana Katanski
Dr Sanja Vasiljević

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Kompletan tekst možete pročitati u najnovijem broju lista "Poljoprivrednik".