* Primena fungicida mora biti opravdana sa ekonomskog i ekološkog stanovišta, a primenjeni preparat mora ispoljiti visok stepen efikasnosti

Česta promena temperature i velika količina padavina izazvale su pojavu žućenja, a na nekim delovima gde se duže zadržao snežni pokrivač čak i pojavu truljenja listova pšenice. S obzirom na to da su ove godine sklopovi veoma gusti i da je moguće da su još u jesenjem delu vegetacije ostvarene infekcije pojedinim patogenima, pogotovo prouzrokovačima pegavosti lista i klasa, trebalo bi obratiti pažnju da li na donjim listovima ima određenih promena. Na osnovu tog pregleda, ako je potrebno, useve treba hemijski tretirati odgovarajućim fungicidima koji su efikasni za suzbijanje pre svega pegavosti, a deluju i na druge patogene. Proizvođači odluku ne treba da donose sami, nego da se konsultuju sa stručnjacima.
Bolesti mogu prouzrokovati značajne gubitke u proizvodnji pšenice i ječma. Pojava bolesti je u direktnoj korelaciji sa stepenom osetljivosti sorte na određeni patogen i primenjene agrotehničke mere. Plodored, rok setve, izbalansirano đubrenje azotom u sprezi s klimatskim faktorima, značajno utiču na intenzitet pojave i stepen šteta koje izazivaju patogeni na pšenici i ječmu. Primena fungicida omogućava povećanje prinosa i poboljšava kvalitet zrna.
Primena fungicida mora biti opravdana s ekonomskog i ekološkog stanovišta, a primenjeni preparat mora ispoljiti visok stepen efikasnosti. Zato je veoma bitno odabrati preparat koji sadrži aktivnu materiju efikasnu prema određenom patogenu ili grupi patogena koja se suzbija.

Kompletan tekst možete pročitati u najnovijem broju lista "Poljoprivrednik".