PRVO ANALIZA PA ĐUBRENJE

* Za davanje precizne preporuke za đubrenje (prihrana strnih useva i predsetveno đubrenje okopavina) na bazi N-min metode uzorci zemljišta uzimaju se za sve biljne vrste u rano proleće. Vreme uzimanja uzoraka za prihranu strnih useva je kraj februara i početak marta, za šećernu repu prva i druga dekada marta, za kukuruz i suncokret kraj marta i početak aprila

Analiza poljoprivrednog zemljišta je jedna od osnovnih mera za postizanje visokih i stabilnih prinosa dobrog kvaliteta i predstavlja indikator uticaja na životnu sredinu, agroekosistem i biosferu uopšte. Korišćenjem zemljišta često dolazi do poremećaja ravnoteže njegovih pojedinih sastojaka, što neminovno dovodi do njegovog oštećenja.
Nepravilnim korišćenjem zemljišta u poljoprivredne svrhe njegova fizička, hemijska i biološka svojstva se narušavaju. Usled ovoga pojavljuje se potreba za obradom, unošenjem hraniva, navodnjavanjem i upotrebom drugih agrotehničkih zahvata. Pored narušavanja fizičko-hemijskih svojstava zemljišta, pogoršava se i vodno-vazdušni i toplotni režim zemljišta. Takođe, dolazi do smanjivanja mikrobiološke aktivnosti i konačno, pogoršava se stanje - balans hraniva u zemljištu.


altOsnovni preduslov za povećanje produktivnosti je obezbeđivanje uslova koji omogućavaju da zemljište, kao ključni resurs biljne proizvodnje, trpi što manji, negativni antropogeni uticaj. Zbog toga je neophodno planiranje proizvodnje, kontrola kvaliteta zemljišta, kao i izvođenje svih agrotehničkih mera koje su u funkciji povećanja kapaciteta zemljišta za proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane uz očuvanje životne sredine.
Jedna od glavnih mera zaštite i očuvanja zemljišta je sprovođenje kontrole njegove plodnosti koja predstavlja jedan od najvažnijih faktora u okviru trajnog praćenja stanja promena u poljoprivrednom i nepoljoprivrednom zemljištu.
Prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu ("Sl. glasnik RS" 62/06, 65/08 i 41/09), radi zaštite i očuvanja hemijskih i bioloških osobina zemljišta, vlasnik odnosno korisnik obradivog poljoprivrednog zemljišta mora vršiti kontrolu plodnosti i evidenciju količine unetog mineralnog đubriva i pesticida.

Uzorkovanje zemljišta

Uzimanje uzorka zemljišta koje karakteriše proizvodnja ratarskih i povrtarskih biljaka, u zavisnosti od namena, može se podeliti na dva osnovna načina - segmenta:
1. uzimanje uzoraka pre osnovne obrade zemljišta (definisanje statusa osnovnih hraniva koji obuhvata sledeće analize: reakcija zemljišta, sadržaj kalcijum-karbonata, humusa, ukupnog azota, lakopristupačnog fosfora i kalijuma);
2. uzimanje uzoraka zemljišta u toku vegetacije ili neposredno pre setve (definisanje statusa lakopristupačnog azota u zemljištu - metoda analize mineralnog azota).
Pored ovog, uzorkovanje zemljišta može biti izvedeno u bilo kom periodu ako treba da se utvrdi njegov hranidbeni potencijal, utiče na potencijalni ili stvarni problem u ishrani biljaka ili se utvrđuje prisustvo zagađivača.
Za davanje preporuke o primeni i pravovremenoj upotrebi đubriva u biljnoj proizvodnji, potrebno je rezultate hemijskih analiza sadržaja hraniva u zemljištu uporediti s njihovim graničnim vrednostima obezbeđenosti. Pri tome, potrebno je voditi računa i o drugim svojstvima zemljišta (reakcije zemljišta - pH, mehaničkom sastavu i dr.). Iz ovog proizilazi da je tumačenje rezultata hemijske analize zemljišta veoma složen i odgovoran posao, jer ono određuje ne samo količinu već i vrstu đubriva, kao i vreme i način njihove primene. Otuda, da bi preporuka bila stručno izvedena, neophodno je dobro poznavanje zemljišta i klimata tog rejona, kao i zahteva pojedinih sorti za određenim hranljivim elementima, kao i planiranog nivoa proizvodnje...

Kompletan tekst možete pročitati u najnovijem broju lista "Poljoprivrednik".