Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam

Tekstovi objavljenih konkursa i prateća dokumetacija preuzeti su sa sajta Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam (http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/) po osnovu zaključenog Ugovora o poslovnoj saradnji br.144-96/2019-01 od 27.03.2019. godine.

Korisnik informacija se obavezuje da će prilikom svakog javnog objavljivanja konkursa navesti da je izvor tih informacija Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam.

Aktuelni konkursi od značaja za subjekte u oblasti poljoprivrede nalaze se na linku: http://spriv.vojvodina.gov.rs/konkursi/