Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam

Tekstovi objavljenih konkursa i prateća dokumetacija preuzeti su sa sajta Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam (http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/) po osnovu zaključenog Ugovora o poslovnoj saradnji br.144-96/2019-01 od 27.03.2019. godine.

Korisnik informacija se obavezuje da će prilikom svakog javnog objavljivanja konkursa navesti da je izvor tih informacija Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam.

Sredstva su namenjena za projekte:

- Izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investicionog održavanja objekata u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji;

- Nabavke opreme i mobilijara.

Konkurs je otvoren do 09. marta 2020. godine.

Opširnije...

Pravo učešća na Konkursu imaju mikro i mala privredna društva i preduzetnici registrovani na teritoriji APV. Iznos sredstava prema nameni utvrđuje se u visini do 90% prihvatljivih troškova i to za: nabavke mašina i opreme koje svojim tehnološkim karakteristikama i načinom

Opširnije...

Pod uslugom digitalizacije se podrazumevaju aktivnosti koje privredni subjekt nije u mogućnosti samostalno da sprovede, a u direktnoj je vezi sa kreiranjem proizvoda i/ili usluge i/ili poslovanja privrednog subjekta (izrada web sajta, plana promocije, marketing plana, biznis plana, digitalnog marketinga i

Opširnije...

Bespovratna sredstva se odobravaju u visini do 90% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV-a i bez zavisnih troškova nabavke, usluga instalacije, obuke za korišćenje i sl. Iznos odobrenih sredstava, uz uslov iz prethodnog stava, može biti najmanje 50.000,00 dinara, dok se najviši iznos

Opširnije...

Sredstva se odobravaju po principu refundacije, a namenjena su za subvencionisanje izdataka za sredstva koja su kupljena, isporučena i isplaćena (kumulativno) u celosti u periodu od 12. aprila 2019. godine do dana raspisivanja Javnog Konkursa, ili koja će biti kupljena, isporučena i isplaćena (kumulativno) u

Opširnije...

Sredstva se odobravaju po principu refundacije, a namenjena su za subvencionisanje izdataka za nabavku mašina/opreme ili softvera ili za sticanje nematerijalne imovine u 2020. godini, i to koja su kupljena, isporučena i isplaćena u celosti u periodu od 12.4.2019. godine do dana raspisivanja Javnog

Opširnije...