Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede

Tekstovi objavljenih konkursa i prateća dokumetacija preuzeti su sa sajta Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede (http://www.fondpolj.vojvodina.gov.rs) po osnovu zaključenog Ugovora o poslovnoj saradnji, br. 03/365 od 27.10.2015.

Korisnik informacije se obavezuje da ce prilikom svakog javnog objavljivanja konkursa navesti da je izvor tih informacija Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede.