OBLAST FINANSIRANJA

Oblast finansiranja

1. Zgrade:

Zamena sistema grejanja
Zamena sistema za hlađenje
Izolacija spoljnih zidova i krovova
Zamena spoljnih prozora
Zamena spoljnih vrata
Zamena neregulisanih pumpi centralnog grejanja novim, elektronski regulisanim pumpama

2. Korišćenje izvora obnovljive energije:

Solarno-termalni sistemi za toplu sanitarnu vodu
Zamena konvencionalnog sistema grejanja toplotnom pumpom
Ugradnja umreženog fotonaponskog sistema

3. Rasveta:

Zamena inkadenscentnih (klasičnih) sijalica novim CFL sijalicama

Zamena starih fluorescentnih lampi modernim T5 lampama sa elektronskim balastom

4. Poljoprivredna oprema:

Poljoprivredna mehanizacija (traktori, kombajni) sa Tier III ili Euro 3A motorom kao i multifunkcionalne mašine sa minimum tri funkcije
Poljoprivredni alati
Rekuperacija toplote u mlekarama
Kombajn sa Tier III ili Euro 3A motorom
Zamena sistema za navodnjavanje

Nabavka energetski efikasne opreme i opreme neophodne za korišćenje obnovljivih izvora energije, s tim da banka može, u skladu sa svojom poslovnom politikom, ugovoriti da se do 25% sredstava kredita može koristiti za dodatne troškove.

Pod energetski efikasnom opremom podrazumevamo opremu koja dovodi do smanjenja potrošnje energije za minimalno 20% i koja dovodi do smanjenja emisije CO2 od minimalno 20%. Ukoliko se u okviru jednog kredita finansira više različitih mera energetske efikasnosti, svaka mera, odnosno oprema koja se finansira mora ostvariti uštedu od minimalno 20%.

5. Druga oprema koja je u skladu sa članom 3 Konkursa

Napomena: za tačke 1-3, namena se odnosi na poslovne objekte odnosno objekte koji služe za obavljanje delatnosti/proizvodnje.
KOME SU NAMENJENI

Privredna društva (mikro, mala i srednja), zemljoradničke zadruge i preduzetnici:

Poslovno sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine
Podržani projekat mora biti realizovan na teritoriji AP Vojvodine
Nema dospelih neizmirenih obaveza prema Banci i Fondu
Ostali minimalni uslovi definisani aktima poslovne politike Banke i Fonda i uslovima iz Konkursa

Fizička lica, nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koji imaju:

Prebivalište na teritoriji AP Vojvodine
Otvoren namenski tekući račun u banci kreditoru i prijavljen Upravi za agrarna plaćanja kao namenski račun
Manje od 70 godina života na dan otplate poslednje rate

 

Garancije će se izdavati na iznos do 80% ukupnog potraživanja Banke po kreditu (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu), odobrenom po sledećim uslovima:

Iznos odobrenog kredita od minimalno 5.000,00 EUR do maksimalno 250.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti EUR po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u korišćenje

Rok otplate kredita do 10 godina od dana puštanja kredita u korišćenje

Grejs period do 18 meseci, koji je uključen u rok otplate kredita

Nominalna kamatna stopa u dogovoru sa poslovnom Bankom

Učešće u skladu sa poslovnom politikom Banke

Puštanje kredita u korišćenje vrši se uplatom na račun prodavca na osnovu predračuna, po zvaničnom kursu NBS na dan puštanja sredstava odobrenog kredita u tečaj ili pojedinačnih tranši ili na račun klijenta uz obavezno namensko praćenje

Način otplate kredita po isteku grejs perioda u jednakim mesečnim, tromesečnim, polugodišnjim ili godišnjim anuitetima/ratama u zavisnosti od osnovne delatnosti klijenta i to u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan otplate

Prevremena otplata 0%

Naknada Banke za obradu zahteva Do 1% od iznosa odobrenog kredita

Naknada za prevremenu otplatu 0%

Naknada za monitoring 0%

Provizija za izdavanje garancije 0,5% godišnje od nominalnog iznosa garancije i plaća se pre izdavanja garancije

Troškovi sprovođenja Konkursa 0,5% godišnje od nominalnog iznosa garancije i plaća se pre izdavanja garancije

Obavezni instrumenti obezbeđenja blanko sopstvene menice korisnika kredita za Banku i Fond

Ostali instrumenti obezbeđenja

sadužništvo povezanih lica ili ostalih pravnih lica ili
hipoteka 1. reda na poljoprivrednom zemljištu u minimalnom iznosu 1:1,3 vrednosti ili
hipoteka 1. reda na stambeno/poslovnom objektu u minimalnom iznosu 1:1,5 vrednosti ili
Banka i Fond i Klijent mogu ugovoriti i druga sredstva obezbeđenja urednog vraćanja dospelih obaveza

Prijava za konkurs i sva neophodna dokumentacija

PRIJAVA ZA KONKURS ZA MSP, ZEMLJORADNIČKE ZADRUGE, PREDUZETNIČKE RADNJE preuzmite

PRIJAVA ZA KONKURS ZA FIZIČKA LICA preuzmite

TEKST KONKURSA preuzmite

SPISAK OBLASTI KOJE ĆE SE KREDITIRATI preuzmite

IZJAVA O POVEZANIM LICIMA preuzmite

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA APLIKANATA preuzmite