OBLAST FINANSIRANJA

Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i adaptacija:
Silosa
Podnih skladišta
Hladnjača
Nabavka prateće opreme
Garancijski fond može, u skladu sa svojom poslovnom politikom, ugovoriti da se do 25% sredstava kredita koristi za građevinske radove koji su direktno povezani sa finansiranim projektom.

KOME SU NAMENJENA

Privrednim društvima (mikro, mala i srednja), zemljoradničkim zadrugama i preduzetnicima čije je poslovno sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i koja nemaju dospelih neizmirenih obaveza prema Banci i Fondu. Podržani projekat mora biti realizovan na teritoriji AP Vojvodine.

Ostali minimalni uslovi definisani aktima poslovne politike Banke i Fonda i uslovima koji su navedeni u konkretnom Konkursu.

Fizičkim licima, nosiocima registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koji imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine, otvoren namenski tekući račun u banci kreditoru i prijavljen Upravi za agrarna plaćanja kao namenski račun i manje od 70 godina života na dan otplate poslednje rate.
 

 

Garancije će se izdavati na iznos do 80% ukupnog potraživanja Banke po kreditu (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu), odobrenom po sledećim uslovima:

Iznos odobrenog kredita od minimalno 5.000,00 EUR do maksimalno 350.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti EUR po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u korišćenje

Grejs period do 24 meseca, koji je uključen u rok otplate kredita U slučaju kreditnog okvira, maksimalni period raspoloživosti za povlačenje tranši je do 12 meseci koji je uključen u grejs period

Rok otplate kredita do 10 godina od dana puštanja kredita u korišćenje

Nominalna kamatna stopa u dogovoru sa poslovnom Bankom

Učešće u skladu sa poslovnom politikom Banke

Puštanje kredita u korišćenje vrši se uplatom na račun prodavca na osnovu predračuna, po zvaničnom kursu NBS na dan puštanja sredstava odobrenog kredita u tečaj ili pojedinačnih tranši ili na račun klijenta uz obavezno namensko praćenje

Način otplate kredita po isteku grejs perioda u jednakim mesečnim, tromesečnim, polugodišnjim ili godišnjim anuitetima/ratama u zavisnosti od osnovne delatnosti klijenta i to u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan otplate

Prevremena otplata 0%

Naknada Banke za obradu zahteva do 1% od iznosa odobrenog kredita

Naknada za prevremenu otplatu 0%

Naknada za monitoring 0%

Provizija za izdavanje garancije Učesnik uplaćuje jednokratnu naknadu koja iznosi 0,5% od nominalnog iznosa garancije, a ne manje od 8.000,00 dinara na tekući račun Fonda

Troškovi sprovođenja Konkursa 0,5% godišnje od nominalnog iznosa garancije i plaća se pre izdavanja garancije

Obavezni instrumenti obezbeđenja blanko sopstvene menice korisnika kredita za Banku i Fond

Ostali instrumenti obezbeđenja

sadužništvo povezanih lica ili ostalih pravnih lica ili
hipoteka 1. reda na poljoprivrednom zemljištu u minimalnom iznosu 1:1,3 vrednosti ili
hipoteka 1. reda na stambeno/poslovnom objektu u minimalnom iznosu 1:1,5 vrednosti ili
Banka i Fond i Klijent mogu ugovoriti i druga sredstva obezbeđenja urednog vraćanja dospelih obaveza

Prijava za konkurs i sva neophodna dokumentacija

PRIJAVA ZA KONKURS ZA MSP, ZEMLJORADNIČKE ZADRUGE, PREDUZETNIČKE RADNJE preuzmite

PRIJAVA ZA KONKURS ZA FIZIČKA LICA preuzmite

TEKST KONKURSA preuzmite

IZJAVA O POVEZANIM LICIMA preuzmite

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA APLIKANATA preuzmite