OBLAST FINANSIRANJA

SEMENSKA ROBA,

ĐUBRIVO,

ZAŠTITNA HEMIJSKA SREDSTVA,

GORIVO,

STOČNA HRANA,

OSTALI REPROMATERIJAL U POLJOPRIVREDI

KOME SU NAMENJENI

Pravo učešća na Konkursu imaju privredna društva (mikro, mala i srednja), preduzetnici, zemljoradničke zadruge i registrovana poljoprivredna gazdinstva, koji ispunjavaju sledeće uslove:
Privredna društva (mikro, mala i srednja), zemljoradničke zadruge i preduzetnici:

  • Poslovno sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine;
  • Podržani projekat mora biti realizovan na teritoriji AP Vojvodine;
  • Nema dospelih neizmirenih obaveza prema Banci i Fondu;
  • Ostali minimalni uslovi definisani aktima poslovne politike Banke i Fonda i uslovima koji su navedeni u konkretnom Konkursu.

Fizička lica – nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, moraju da ispunjavaju i sledeće minimalne uslove:

  • Prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine;
  • Otvoren namenski tekući račun u poslovnoj banci i prijavljen Upravi za agrarna plaćanja kao namenski tekući račun registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

Fond će odobravati garancije za kredite odobrene u dinarima ili denominiranim u EUR-ima u skladu sa poslovnom politikom Banke i Fonda, na iznos do 100 % ukupnog potraživanja Banke po kreditu (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu). Banka i Fond će u smislu člana 1. ovog Konkursa učesnicima iz člana 2. ovog Konkursa odobravati kredite u dinarima ili denominiranim u EUR-ima i izdavati garancije pod sledećim uslovima:

Iznos kredita: od minimalno 3.000 EUR i maksimalno 100.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u korišćenje ili od minimalno 300.000 RSD i maksimalno 12.000.000 RSD.

Nominalna kamatna stopa: u dogovoru sa poslovnom Bankom.

Rok otplate kredita: do 36 meseci, uz ugovornu obavezu godišnje revizije poslovanja klijenta (12 meseci od puštanja u tečaj) sa obavezom izmirenja revolving kredita u iznosu od 70% ukupnog duga u banci, 15 dana pre godišnjeg monitoringa. U slučaju da je procena (monitoring) negativna, kredit dospeva u celosti i klijent je dužan da izmiri sve obaveze po dospelom kreditu.

Puštanje kredita u korišćenje: vrši se sa računa Banke uz profakture kao kontrole namene, po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u korišćenje; kreditu.

Otplata kredita: u jednakim mesečnim i tromesečnim anuitetima/ratama u dogovoru sa Bankom. Klijent može ugovoriti i revolving opciju kredita. Kredit se odobrava u dinarima ili u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan otplate.

Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva maksimalno do: 1% od iznosa odobrenog kredita.

Naknada za prevremenu otplatu: 0%.

Naknada za monitoring: 0%.

Obavezni instrument obezbeđenja: blanko sopstvene menice korisnika kredita za Banku i Fond;

Ostali instrumenti obezbeđenja:

sadužništvo povezanih lica ili ostalih pravnih lica ili
hipoteka 2. reda na poljoprivrednom zemljištu za korisnike garancija Garancijskog fonda ( na poljoprivrednom zemljištu na kome je već upisana hipoteka 1. reda u korist Garancijskog fonda) u minimalnom odnosu u vrednosti 1:1,3 na garantovani iznos (glavni dug uvećan za redovnu kamatu) konstituisana u korist Fonda (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu kao i za naknadu za izdavanje garancije)
hipoteka 1. reda na poljoprivrednom zemljištu bez tereta, u minimalnom odnosu u vrednosti 1:1,3 na garantovani iznos (glavni dug uvećan za redovnu kamatu) konstituisana u korist Fonda (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu kao i za naknadu za izdavanje garancije) ili
hipoteka 1. reda na stambeno/poslovnom objektu u minimalnom odnosu 1:1,5 na garantovani iznos (glavni dug uvećan za redovnu kamatu), konstituisana u korist Fonda (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu kao i za naknadu za izdavanje garancije)
Banka, Fond i Klijent mogu ugovoriti i druga sredstva obezbeđenja urednog vraćanja dospelih obaveza

Provizija za izdavanje garancije iznosi 0,5 % godišnje od nominalnog iznosa garancije, i plaća se pre izdavanja garancije. Svaka naredna provizija obračunava se godišnje, u periodu od 01.-15.09. tekuće godine, na ostatak garantovanog duga i plaća u roku od 10 dana od dana prijema obračuna – fakture.

Ukoliko klijent ne izmiri Proviziju za izdavanje garancije, u roku od 10 dana od prijema obračuna – fakture za tekuću godinu, kredit dospeva u celosti i klijent je dužan da izmiri sve obaveze po dospelom kreditu kako prema Fondu, tako i prema Banci.

Na ime pokrića troškova sprovođenja Konkursa, učesnik uplaćuje jednokratnu naknadu koja iznosi 0,5% od nominalnog iznosa garancije, a ne manje od 9.000,00 dinara, na tekući račun Fonda (uključena naknada za korišćenje usluga kreditnog biroa i troškovi obrade zahteva za izdavanje garancije).

Konkurs ostaje otvoren do iskorišćenja garantnog potencijala u iznosu od 360.000.000,00 RSD.
 

Prijava za konkurs i sva neophodna dokumentacija

PRIJAVA ZA KONKURS ZA MSP, ZEMLJORADNIČKE ZADRUGE, PREDUZETNIČKE RADNJE preuzmite

PRIJAVA ZA KONKURS ZA FIZIČKA LICA preuzmite

TEKST KONKURSA preuzmite

IZJAVA O POVEZANIM LICIMA preuzmite

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA APLIKANATA preuzmite