Garancijski fond APV

Tekstovi objavljenih konkursa i prateća dokumetacija preuzeti su sa sajta Garancijskog fonda APV (www.garfondapv.org.rs) po osnovu zaključenog Ugovora o poslovnoj saradnji, br. 03-376 od 09.11.2015. - del.broj u "Dnevnik-Poljoprivredniku", odnosno br. 2759/15 od 10.11.2015.- del.broj u Garancijskom fondu APV.

Korisnik informacije se obavezuje da ce prilikom svakog javnog objavljivanja konkursa navesti da je izvor tih informacija Garancijski fond AP Vojvodine.