Tematski skup “Položaj žena na selu i kako ga poboljšati”, 18. maj 2018. godine

 

Že­na­ma je u da­na­šnje vre­me ve­o­ma te­ško da ostva­re i uskla­de rad­nu i po­ro­dič­nu funk­ci­ju, jer ne­ma­ju do­volj­nu po­dr­šku in­sti­tu­ci­ja. Na se­lu je ovaj pro­blem po­seb­no iz­ra­žen. Se­o­skim že­na­ma je ogra­ni­če­na mo­guć­nost za­po­šlja­va­nja, obra­zo­va­nja i eko­nom­skog osa­mo­sta­lji­va­nja. Naj­če­šće, one ni­su vla­sni­ce imo­vi­ne, što je ogra­ni­ča­va­ju­ći fak­tor u za­po­či­nja­nju sop­stve­nog po­sla. Ipak, uti­sak je da se ova si­tu­a­ci­ja po­la­ko me­nja, pa su že­ne iz ru­ral­nih sre­di­na pre­po­zna­te u kon­kur­si­ma re­sor­nih in­sti­tu­ci­ja. Isto­vre­me­no, osni­va­ju se udru­že­nja, or­ga­ni­zu­ju ma­ni­fe­sta­ci­je či­ji je za­da­tak da po­ve­žu, obra­zu­ju i eko­nom­ski osna­že se­o­ske že­ne. To je i bi­lo po­vod da "Dnev­nik-Po­ljo­pri­vred­nik" AD ini­ci­ra i u sa­rad­nji s Pri­vred­nom ko­mo­rom Voj­vo­di­ne or­ga­ni­zu­je skup pod na­zi­vom "Po­lo­žaj že­na na se­lu i ka­ko ga po­bolj­ša­ti". Ovaj skup, or­gan­zo­van u vre­me odr­ža­va­nja 85. me­đu­na­rod­nog po­ljo­pri­vred­nog saj­ma u PKV-u, imao je cilj da se­o­ske že­ne in­for­mi­še o to­me ko­ja pra­va i mo­guć­no­sti im sto­je na ras­po­la­ga­nju ka­ko bi kva­li­tet nji­ho­vog ži­vo­ta bio po­bolj­šan. Moderator tematskog skupa bila je Aleksandra Milić, urednica u listu “Poljoprivrednik”.

Opširnije...