Prema rezultatima državnog monitoringa vazduha koji sprovodi Agencija za zaštitu životne sredine, građani Srbije su juče udisali najčistiji vazduh u proteklih pet godina. Vrednosti zagađewa bile su na najnižem nivou na gotovo čitavoj teritoriji Republike u periodu od kada se sprovodi automatski monitoring vazduha. Ovakvi rezultati su posledica prodora vazdušnih masa sa severozapada i severa koje su u naše područje donele čist vazduh. Kvalitet vazduha će se postepeno kvariti dinamikom koja zavisi od lokalnih zagađivača i wihovih emisija štetnih materija.
Kvalitet vazduha inače određuje koncentracija suspendovanih čestica PM10, zagađujuće materije koja dominantno utiče na kvalitet vazduha u Beogradu i većem delu Srbije.