Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ove godine dodeliće putem konkursa nešto više od 72 miliona dinara za razvoj šumarstva. Ovih dana završeni su konkursi za dobijanje sredstava za proizvodnju šumskog sadnog materijala, zaštitu šuma i šumskih zasada od požara, konverziju izdanačkih šuma u viši uzgojni oblik kao i podnete projekte za naučnoistraživački rad za koje je bilo mnogo interesanata.
Još uvek su, zaključno sa 14. septembrom 2012, otvoreni konkursi za dobijanje sredstava za podizanje novih šuma na zemljištu u vlasništvu fizičkih i svojini pravnih lica. Fizička lica mogu da konkurišu za podizanje šuma na ukupnoj površini do 100 hektara s tim što u zavisnosti od vrste drveta za koje se opredeljuju dobijaju različite iznose po pošumljenom hektaru površine. Za tvrde i plemenite lišćare na površini do 25 hektara dobija se 100.000 dinara po hektaru, meke lišćare do 60 hektara 85.000 dinara po hektaru, a za bagrem do 15 hektara 60.000 dinara za hektar. Sredstva se, kako je navedeno u konkursu, dodeljuju s merama nege do pet godina.
Pravna lica takođe mogu da konkurišu za dobijanje sredstava za podizanje novih šuma, kako na šumskom, tako i na poljoprivrednom zemljištu, u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu. Može se konkurisati za površinu najviše do 20 hektara, a dobija se 90.000 dinara po hektaru s uključenim merama nege do pet godina. Sredstva se dodeljuju s dinamikom isplate 70 odsto odmah po potpisivanju ugovora dok se preostalih 30 procenata realizuje po prijemu reprezentativnih uzoraka nakon jednog vegetacionog perioda.