Na osnovu Odluke o privremenom ograničenju izvoza osnovnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo („Službeni glasnik RS“ br. 49/2022, 52/2022, 57/2022, 59/2022 i 61/22) (u daljem tekstu: Odluka) privremeno je ograničen izvoz poljoprivredno prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo sa ciljem sprečavanja kritične nestašice.

Ograničenja se odnose na izvoz sledećih proizvoda u navedenim količinama:

„Tarifna oznaka

Naimenovanje

Količina po grupi proizvoda

1001

Pšenica i napolica:

220.000 t

 

– Tvrda pšenica:

1001 19 00 00

– – Ostala

 

– Ostala:

1001 99 00 00

– – Ostalo

1005

Kukuruz:

150.000 t

1005 90 00 00

– Ostali

1103

Prekrupa od žitarica, griz i pelete:

 

– Prekrupa i griz:

1103 13

– – Od kukuruza:

1103 13 10 00

– – – sa sadržajem masnoće ne preko 1,5% po masi

 

ex prekrupa

1103 13 90 00

– – – ostali

 

ex prekrupa

1101 00

Brašno od pšenice ili napolice:

Od 15.05 slobodan izvoz

 

– brašno od pšenice:

1101 00 11 00

– – od tvrde pšenice

1101 00 15 00

– – od obične pšenice i pira

1101 00 90 00

 

 

 

 

– brašno od napolice

 

 

 

 

Tarifna

oznaka

Naimenovanje

Količina po grupi proizvoda

1512

Ulje od semena suncokreta, šafranike ili pamukovog semena i njihove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:

 

 

– Ulje od semena suncokreta ili šafranike i njihove frakcije:

 

1512 11

– – Sirovo ulje:

0

 

– – – ostalo:

1512 11 91 00

– – – – ulje od suncokreta

1512 19

– – Ostalo:

 

1512 19 90 00

– – – ostalo

 

ex od semena suncokreta, u pakovanjima za prodaju na malo

0

 

ex ostalo od semena suncokreta

0

1.      Zahtev za izvoz se podnosi u slobodnoj formi (telo e-pošte ili prilog na memorandumu) na adresu e-pošte:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

·         Ukoliko se zahtev podnosi u telu e-pošte neophodno je u prilogu dostaviti i Ovlašćenje kojim se podnosilac zahteva ovlašćuje da u ime i za račun privrednog subjekta podnese zahtev za odobrenje izvoza,

·         Ukoliko se zahtev podnosi kao prilog e-pošte isti mora biti na memorandumu privrednog subjekta, potpisan od strane ovlašćenog lica, u kom slučaju nije neophodno ovlašćenje.

1.      Zahtev se podnosi u periodu od:

·         od 20. do 25. tekućeg meseca za svaki naredni mesec.

Svi zahtevi podneti pre ili nakon propisanog roka neće biti predmet razmatranja Komisije.

1.      Prilikom izvoza robe za koju je izdata dozvola, nadležnom carinskom organu uz carinsku deklaraciju, podnosi se originalni primerak dozvole na uvid. Carinski organ na dozvoli upisuje količinu robe koja je izvezena.

2.      Izdavanje dozvola se vrši po principu 1 zahtev – 1 dozvola:

Postoje tri mogućnosti podnošenja zahteva za dozvolu za izvoz:

A) Jedan zahtev koji objedinjuje sve grupe proizvoda za koje se traži dozvola za izvoz  (objedinjeni zahtev)

B)   Poseban zahtev za svaku grupu proizvoda (zahtev po grupi proizvoda)

C) Više zahteva u okviru jedne ili obe grupe proizvoda (zahtevi po količinama).

U sva tri slučaja neophodno je da podnoslac zahteva poštuje ograničenje iz Odluke da ukupna zahtevana količina po jednoj grupi proizvoda ne prelazi 20% od ukupne mesečne količine određene za tu grupu proizvoda.

NAPOMENA:

Republička administrativna taksa se plaća po svakom podnetom zahtevu.

1.      Zahtev se podnosi za količinu koja je planirana za izvoz u narednom mesecu i koja ne može biti veća od 20% od ukupne mesečne količine određene za grupu proizvoda

Grupa proizvoda

Ukupna odobrena mesečna količina po grupi proizvoda

Maksimalna mesečna količina

po jednom subjektu (20%)

Pšenica

220.000 tona

44.000 tona

Kukuruz

150.000 tona

30.000 tona

1.      Uz svaki zahtev se obavezno podnosi dokaz o uplaćenoj Republičkoj administrativnoj taksi za rešenje po zahtevu za dozvolu za izvoz.

2.      Republička administrativna taksa:

R.br.

Finansijski izdatak

1

Taksa za rešenje po zahtevu za dozvolu za izvoz robe

Iznos izdatka

13.220,00 RSD

Svrha uplate

Taksa za dozvolu za

izvoz robe za navesti

mesec 2022. godine

Naziv i adresa primaoca

Budžet Republike Srbije

Broj računa

840-742221843-57

Model i poziv na broj

97

Šifra opštine

Napomena

/

1.      Nakon podnošenja zahteva, podnosilac će dobiti automatski imejl o potvrdi prijema elektronske poruke.

2.      O zahtevima za odobrenje izvoza privrednih subjekata odlučivaće ministarstvo na predlog Komisije.

3.      Ministarstvo finansija – Uprava carina prati realizaciju svake pojedinačne dozvole i dostavlja izveštaj Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

4.      Tačkom 4. Odluke propisano je da privredni subjekat mora realizovati najmanje 80% dozvoljene količine robe po grupi proizvoda u toku meseca, jer ukoliko ne realizuje traženu količinu ili prekorači dozvoljenu količinu, njegov zahtev za idući mesec neće biti razmatran.

Izuzetno, neiskorišćene dozvole izdate za mesec maj mogu da se iskoriste do 30. juna 2022. godine, a po zahtevu privrednog subjekta za izdavanje dozvole za mesec jun odlučivaće se bez obzira na procenat izvezene dozvoljene količine u maju.                                              

1.      Ukoliko ukupna količina po grupi proizvoda iskazana u zahtevima premašuje ograničenje, Komisija će proporcionalno umanjiti zahtevane količine po podnetim zahtevima.

2.      Ako privredni subjekt kome je odobren izvoz ne koristi odobrenu kvotu u skladu sa dozvolom, primenjuju se odredbe člana 47. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 36-11-dr. zakon, 88/11 i 89/15- dr. zakon)

NAPOMENA:

Ukoliko jedan privredni subjekat podnese više zahteva, svaki njegov pojedinačni zahtev se tretira samostalno i podleže proporcionalnom umanjenju.