Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije donelo je Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku poljoprivrednim gazdinstvima. Krediti koji se odobravaju na rok od jedne do tri godine sa grejs-periodom do godinu dana odobravaju se i isplaćuju u dinarima, bez valutne klauzule. Kamatna stopa je 4% na godišnjem nivou za kredite u stočarstvu i 6% za kredite plasirane u razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva, cvećarstva i za ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu. Pravo na kreditnu podršku ostvaruju fizička lica - nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica (zemljoradničke zadruge s najmanje 10 članova koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i mikro i mala pravna lica). Ukupan iznos kredita za fizička lica, preduzetnike i pravna lica je do 5.000.000 dinara, a za zemljoradničke zadruge do 15.000.000 dinara.
Namena kredita za razvoj stočarstva obuhvata nabavku: kvalitetnih priplodnih junica, priplodnih krava starosti do pet godina, teladi i junadi za tov, kvalitetnih priplodnih grla u ovčarstvu i kozarstvu, jagnjadi za tov, jaradi za tov, kvalitetnih priplodnih grla u svinjarstvu, prasad za tov, kvalitetnih roditeljskih jata živine, jednodnevnih pilića za tov, rojeva pčela i pčelinjih matica, riblje mlađi za tov.
Namena kredita za razvoj ratarstva obuhvata nabavku: semena i sadnog materijala za ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrtarsto i cvećarstvo, svih vrsta mineralnih đubriva, svih vrsta sredstava za zaštitu bilja.
Namena kredita za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu obuhvata nabavku: mehanizacije i opreme za proizvodnju žitarica, industrijskog, lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja; mehanizacije i opreme za proizvodnju voća, povrća i ukrasnog bilja; opreme za sušare za žitarice, uljarice, povrće, voće i lekovito bilje; mehanizacije i opreme za navodnjavanje; mehanizacije i opreme za stočarsku proizvodnju; opreme za kontrolu žitarica i uljarica prilikom prometa; opreme, odnosno mernog kontrolnog instrumenta za utvrđivanje mesnatosti svinja na liniji klanja.
Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku" Republike Srbije, nakon čega će biti dostupan i na sajtu Ministarstva. Po objavljivanju Pravilnika u "Službenom glasniku", očekuje se potpisivanje ugovora s poslovnim bankama i osiguravajućim društvima nakon čega će biti poznata procedura za odobrenje kredita, kao i banke koje će ih odobravati, objavljeno je na sajtu Ministarstva poljoprivrede.