Vlada Republike Srbije je na predlog Republičke direkcije za robne rezerve dala saglasnost da se za potrebe jesenje setve omogući naturalna razmena sertifikovane semenske pšenice za merkantilnu pšenicu roda 2018. i 2019. godine.
Razmena će se vršiti sa fizičkim licima,  nosiocima aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava, ovlašćenim skladištarima Republičke direkcije za robne rezerve, zemljoradničkim zadrugama koje su registrovane u Agenciji za privredne registre sa šifrom pretežne delatnosti 0111 i ostalim pravnim licima koja su registrovana na odgovarajući način. 
Paritetni odnos prilikom razmene semenske za merkantilnu pšenicu roda 2018.  i 2019. godine je sledeći:
- 1 kg semenske pšenice za 1,8 kg merkantilne pšenice roda 2018. godine,
- 1 kg semenske pšenice za 1,8 kg merkantilne pšenice roda 2019. godine.
 Razmena semenske za merkantilnu pšenicu odobravaće se onima koji nemaju finansijska dugovanja i nisu u sporu po bilo kom osnovu s Republičkom direkcijom za robne rezerve.
 Sredstva obezbeđenja isporuke merkantilne pšenice roda 2019. godine su:
- za fizička lica nosioce aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva  jedna blanko potpisana solo menica;
 - za ovlašćene skladištare Republičke direkcije za robne rezerve tri blanko sopstvene menice;
 - za zemljoradničke zadruge dokaz o upisu hipoteke I reda u javne knjige u korist Republičke direkcije za robne rezerve na nepokretnoj imovini koja je u vlasništvu dužnika, u visini vrednosti ugovora.
 - za ostala pravna lica - dokaz o upisu hipoteke I reda u javne knjige u korist Republičke direkcije za robne rezerve na nepokretnoj imovini koja je u vlasništvu dužnika.
 
Količina semenske pšenice koja se odobrava u razmenu:
- jednom fizičkom licu - nosiocu aktivnog poljoprivrednog gazdinstva maksimalno do 20.000 kg, 
- ovlašćenom skladištaru Republičke direkcije za robne rezerve, zemljoradničkoj zadruzi i ostalim pravnim licima određivaće se na osnovu količina navedenih u podnetim zahtevima i raspoloživih količina semenske pšenice.
 
Zahtevi se dostavljaju u pisanoj formi preporučenom poštom na adresu Republička direkcija za robne rezerve, Ul. Dečanska 8a, 11000 Beograd ili u pisarnici Direkcije na istoj adresi.
U zahtevima obavezno treba navesti količinu i sortiment semenske pšenice, a za fizička lica: ime i prezime nosioca aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, adresu, registarski broj gazdinstva i kontakt telefon. 
 
 Sorte pšenice koje se nude u razmenu, a nalaze u doradnom centru "Best Seed Producer" u Srbobranu su:
 
"Simonida"
"NS 40 S"
"Pobeda"
"Zvezdana" 
"Renesansa"
"Ilina"
 
  Sve dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na brojeve telefona u Beogradu: 011/3-239-052, 3-239-425, 3-239-059, 3-239-058 i u Novom Sadu 021/526-890.