Na sajtu Ministarstva poljoprivrede je 23. februara objavljeno i uputstvo za proizvođače stočne hrane u kojem se navodi da je prilikom prijema sirovina - kukuruza potrebno prvo ustanoviti kvalitet zrna prema Pravilniku o kvalitetu stočne hrane (član 8 pravilnika).
Pored ovih analiza, potrebno je uraditi i analizu na prisustvo mikotoksina a prema mikotoksikološkoj slici za dati region. Trenutno je u kukuruzu aktivan aflatoksin. Potrebno je iz svakog dopremljenog vozila uzeti reprezentativan uzorak i uraditi analizu. Analize mogu biti tzv. brze kvalitativne metode pomoću test tračica a koje se preko aparata reader mogu koristiti za kvantitativno određivanje nivoa kontaminacije. Za analizu je potrebno izdvojiti 5-10 minuta po uzorku. Kvalitativna metoda za određivanje koja se može koristiti jeste Elisa test pri čemu se određuje nivo kontaminacije. Za analizu je potrebno izdvojiti 10-20 minuta po uzorku. Ukoliko se prilikom uzorkovanja i analize ustanove vrednosti aflatoksina koje prevazilaze nivo od 50 ppb, potrebno je uraditi sledeće:
Vratiti sirovinu dobavljaču sa savetom da ga obavezno homogenizuje - izmeša sa sirovinom koja nije kontaminirana kako bi se smanjio nivo kontaminacije. Nakon ovoga obavezno ponovo izvršiti analizu na prisustvo aflatoksina.
Ukoliko je povišen nivo aflatoksina a da ne prelazi maksimalan nivo od 50 ppb, u silosima je potrebno izvršiti skladištenje sirovina prema nivou aflatoksina.
Prilikom porcesa proizvodnje smeša za ishranu domaćih životinja za starije kategorije koristiti kukuruz koji ima veći nivo kontaminacije.
Za mlade kategorije koristiti kukuruz koji nije kontaminiran.
Za mlečne krave koristiti kukuruz koji nije kontaminiran ili koji ima dozvoljene nivoe mikotoksina.
Prilikom odabira koji će se kukuruz koristiti za datu smešu, voditi računa o maksimalno dozvoljenim količinama mikotoksina u gotovim smešama a opet prema Pravilniku o kvalitetu stočne hrane (član 99).
Obavezno koristiti adsorbente mikotoksina prilikom izrade smeša i koristiti ih za sve vrste domaćih životinja i smeša. Doziranje komercijalnih preparata je 0,1-0,5% u potpunim smešama. Prilikom niže kontaminacije koristiti niže doze a kod povećane količine koristiti maksimalne doze adsorbenata.
Koristiti samo registrovane adsorbente mikotoksina koji poseduju validna ispitivanja o uspešnosti svog dejstva i koji su registrovani u EU.
Adsorbente deklarisati prema Pravilniku o deklarisanju hrane za životinje.
U silosima za prijem i skladištenje sirovina obavezno obavljati mehaničko čišćenje i fumigaciju pre prijema sirovina na skladištenje.
U planu samokontrole navesti dinamiku kontrole sirovina i smeša a prema specifičnosti proizvodnje i primene dobre proizvođačke prakse.