Evropska komisija usvojila je nova pravila o GMO na teritoriji zemalja EU. Pravila će početi da važe 20 dana nakon objavljvanja  u službenom glasniku EU, a njihova primena omogućiće svakoj državi članici da sama na svojoj teritoriji  određuje da li će potpuno da zabrani ili samo ograniči gajenje GM organizama. Kao razlog za neprihvatanje GMO članice mogu da navedu čitav spektar razloga koji uključuju aktuelnu agrarnu politiku i politiku očuvanja životne sredine, socijalno-ekonomske razloge, prostorno planiranje i drugo. Države će imati mogućnost i da naknadno revidiraju svoje stavove i omoguće gajenje GMO na delovima svoje teritorije ukoliko budu smatrale da je to potrebno.
Prema pravilima koja su do sada važila, zabrana gajenja GMO bila je moguća samo u slučajevima kada je dokazano postojala opasnost po ljudsko zdravlje i okolinu. Zemlje koje se ipak odluče za uzgoj GMO moraće da obezbede odgovarajuće barijere prema zemljama susedima koje ne dozvoljavaju ovakve useve kako ne bi došlo do kontaminacije.