Razvojni fond AP Vojvodine

Tekstovi objavljenih konkursa i prateća dokumetacija preuzeti su sa sajta Razvojnog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine (http://www.rfapv.rs/) po osnovu zaključenog Ugovora o poslovnoj saradnji.

Korisnik informacije se obavezuje da ce prilikom svakog javnog objavljivanja konkursa navesti da je izvor tih informacija Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine.