Pravila
"DNEVNIK-POLJOPRIVREDNIK" AD
N O V I   S A D

    Na osnovu člana 56. Statuta »Dnevnik-Poljoprivrednik« AD, Novi Sad, direktor »Dnevnik-Poljoprivrednik« AD, Novi Sad, dana 30.06.2015.  godine donosi


PRAVILA I USLOVI KORIŠĆENJA  SAJTA www.poljoprivrednik.net

1.    Pružalac usluga

    Internet sajt www.poljoprivrednik.net je u vlasništvu „Dnevnik-Poljoprivrednk“ AD, Novi Sad, koji pored informativnih tekstova iz oblasti poljoprivrede i zaštite životne sredine, korisnicima usluga - oglašivačima pruža besplatne i plaćene usluge objavljivanja oglasnih poruka na Internetu.

    Uređivačka politika lista „Poljoprivrednik“ primenjuje se i na sajt www.poljoprivrednik.net.  

Usluge

    Oglasni deo internet sajta www.poljoprivrednik.net  pruža usluge:
a)    promocije besplatno postavljenih malih oglasa fizičkih lica sa ciljem povećanja njihove vidljivosti i posećenosti;
b)    plaćene usluge - objavljivanja oglasnih poruka  pravnih lica putem banera.

2.    Besplatno oglašavanje od strane korisnika usluga-fizičkih lica

    Korisnici  usluga - fizička lica dostavljaju oglasne poruke preko sajta www.poljoprivrednik.net ili poštanskom pošiljkom na adresu „Dnevnik-Poljoprivrednik“ AD Novi Sad. Urednici „Poljoprivrednika“ nakon izvršene provere sadržaja oglasa daju nalog operateru redakcijskog informacionog sistema za objavljivanje na  sajtu  www.poljoprivrednik.net malih oglasa koji su u skladu sa uredjivačkom politikom lista „Poljoprivrednik“.

Uputstva za postavljanje malih oglasa:
-    Besplatne male oglase na sajtu mogu objaviti samo fizička lica;
-    Mali oglasi mogu da sadrže najviše 250 karaktera i vidljivi su na sajtu 14 dana;
-    Mali oglasi se objavljuju po redosledu prijema;
-    Isti mali oglas ne može se postavljati više puta u toku trajanja njegove vidljivosti na sajtu;
-    Nakon isteka roka vidljivosti malog oglasa, oglašivač može da uputi zahtev vlasniku sajta da ponovi isti oglas koji će biti vidljiv narednih 14 dana;
-    Davaoci malih oglasa-fizička lica, u potpunosti odgovaraju za sadržaj malih oglasa.

    Na sajtu www.poljoprivrednik.net besplatno će se objavljivati i mali oglasi objavljeni u     listu „Poljoprivrednik“.

    „Dnevnik-Poljoprivrednik“ AD kao vlasnik sajta www.poljoprivrednik.net, ne odgovara za  sadržaj malih oglasa fizičkih lica.

3.    Oglašavanje od strane korisnika usluga-pravnih lica

    Oglasne poruke – oglasi moraju biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Oglasi koji nisu u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskim i srodnim pravima, kao i oglasi za koje oglašivači ne dostave deklaraciju  u skladu sa članom 11 Zakona o oglašavanju Republike Srbije (Sl. Glasnik RS br. 79/2005 i 83/2014 i dr zakoni) neće biti objavljeni, o čemu će voditi računa zaposleni u Odeljenju za marketing „Dnevnik-Poljoprivrednik“ AD.

    Oglasne poruke pravnih lica (banere) naplaćuju se prema aktuelnom cenovniku vlasnika sajta. Oglašivačima u listu „Poljoprivrednik“ koji se odluče i za oglašavanje na banerima na sajtu www.poljoprivrednik.net  odobravaju se postojeći popusti odobreni po osnovu potpisanih ugovora za oglašavanje u listu „Poljoprivredenik“.

    Oglašivači samostalno izrađuju baner u skladu sa dostavljenih tehničkim uputstvom od strane vlasnika sajta. Svaki baner treba da sadrži naziv preduzeća (logo), a oglašivači treba da dostave i svoju web adresu (link) stranice na koju baner vodi. Prostorni raspored banera će se definisati na osnovu redosleda zaključivanja ugovora o ovom vidu oglašavanja.

     Ako je za delatnost koja je predmet oglašavanja zakonom propisano da se može obavljati samo na osnovu saglasnosti, dozvole ili drugog akta državnog organa, oglašivač je uz deklaraciju dužan da dostavi i saglasnost, dozvolu ili drugi akt državnog organa u skladu sa članom 13. Zakona o oglašavanju Republike Srbije (Sl. Glasnik RS br. 79/2005 i 83/2014 i dr zakoni)

4.    Trgovina izmedju korisnika

    Oglasni deo internet sajta www.poljoprivrednik.net ne posreduje u trgovini izmedju korisnika usluga. Svaka trgovina ili razmena izmedju korisnika usluga je na sopstveni rizik i sajt www.poljoprivrednik.net, niti njegov vlasnik, neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija izmedju korisnika usluga. Korisnici usluga se u svakom slučaju pozivaju na oprez prilikom medjusobne trgovine.

5.    Autorska prava i zabrana neovlašćenog kopiranja i korišćenja sadržaja objavljenih na www.poljoprivrednik.net

    U skladu sa Zakonom  o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije zabranjeno je bilo kakvo, ručno ili softversko, neovlašćeno kopiranje i skrepovanje sadržaja ili delova sadržaja objavljenih na www.poljoprivrednik.net. Pod sadržajem se podrazumevaju tekstualni sadržaji stranica, komercijalne poruke – oglasi, korisnički podaci, fotografije, logotipi, grafička rešenja i svi ostali sadržaji koji se po po Zakonu o autorskom i srodnim pravima smatraju autorskim delom. Vlasnik sajta će prekršioce sudski goniti.

6.    Prikupljanje i obrada podataka

    „Dnevnik-Poljoprivrednik“ AD preko svog sajta www.poljoprivrednik.net prikuplja podatke o korisnicima usluga. Obaveza prikupljanja je definisana članom 11 Zakonom o oglašavanju Republike Srbije, a svrha prikupljanja podataka je sprečavanje zloupotreba u oglašavanju.
    
    Prikupljeni podaci se čuvaju u dokumentaciji „Dnevnik-Poljoprivrednik“ AD Novi Sad i koriste se za ostvarivanje, odnosno kontrolu bezbednog oglašavanja na www.poljoprivrednik.net.
    
    Lica koja koriste podatke su: lica koja imaju ugovorni ili radni odnos sa vlasnikom sajta, odnosno www.poljoprivrednik.net., lica sa kojima član stupa u komunikaciju (u meri u kojoj je to neophodno za komunikaciju), i svi državni organi koji po sili zakona ili odluci suda imaju pravo na korišćenje podataka.

    Davanje podataka iz deklaracije je dobrovoljno. Korisnik koji ne želi da prijavi svoje podatke to i ne mora, ali u tom slučaju mu ne može biti objavljen oglas na www.poljoprivrednik.net. U slučaju da korisnik usluga želi da postavi oglas na www.poljoprivrednik.net, onda je prema članu 11. Zakona o oglašavanju, obavezan da dostavi svoje tačne podatke u popunjenom obrascu (deklaraciji).  

    „Dnevnik-Poljoprivrednik“ AD dostavlja pravnom licu - korisniku usluge oglašavanja na sajtu www.poljoprivrednik.net, obrazac deklaracije u skladu sa članom 11 Zakona o oglašavanju i garantuje oglašivaču da podaci navedeni u deklaraciji neće biti javno dostupni.

    Prilikom promene podataka, korisnik usluga je obavezan da prilikom sledećeg oglašavanja svoje podatke ažurira.

    „Dnevnik-Poljoprivrednik“ AD kao vlasnik sajta www.poljoprivrednik.net, ne odgovara za tačnost podataka u deklaraciji oglašivača, kao ni za sadržaj oglasnih poruka.

7.    Sankcije zbog kršenja pravila i uslova

    Za bilo koje kršenje pravila i uslova korišćenja www.poljoprivrednik.net, ili nepoštovanje zabrana ili kršenje zakona od strane korisnika usluga, moguće je obustavljanje objavljivanja oglasa.

    Korisnici usluga kojima je obustavljena objava oglasa, nemaju prava ni na kakvu nadoknadu štete zbog toga što nisu mogli da koriste usluge sajta www.poljoprivrednik.net.
    Sankcije se mogu primeniti i u slučajevima kada nije došlo do kršenja pravila i uslova, i to u cilju sprečavanja nastajanja štete ili kada usled odredjenog činjenja ili nečinjenja od strane korisnika usluga dolazi do otežavanja poslovne aktivnosti vlasnika sajta ili otežavanja rada sajta  www.poljoprivrednik.net.

8.    Isključenje odgovornosti u slučaju nedostupnosti i neemitovanja komercijalnih poruka

    „Dnevnik-Poljoprivrednik“ AD kao vlasnik sajta www.poljoprivrednik.net ne odgovara za eventualnu štetu nastalu zbog neemitovanja oglasnih poruka pravnih lica, odnosno malih oglasa fizičkih lica i zadržava pravo da iz razloga navedenih u članu 3. i 7. odbije objavljivanje oglasa, i u tom slučaju ne odgovara za eventualnu štetu nastalu ovim činjenjem.

    „Dnevnik-Poljoprivrednik“ AD kao vlasnik sajta www.poljoprivrednik.net ne odgovara za nepravilno funkcionisanje sajta ili njegovih komponenti ako je isto prouzrokovano okolnostima na koje ovaj sajt nije niti je mogao na bilo koji način uticati (problemi u funkcionisanju Interneta, kompjuterski ili telekomunikacijsi kvarovi, nestanak struje, dejstvo prirodnih ili društvenih sila itd)

9.    Kontakt sa korisničkim timom i zabrana objavljivanja prepiske

    Korisnici usluga ne mogu ostvariti nikakva prava na osnovu pisane prepiske sa korisničkim timom. Zabranjeno je bilo kakvo objavljivanje pisane prepiske korisničkog tima www.poljoprivrednik.net sa korisnikom usluga bez pisane dozvole vlasnika sajta, ili njegovog ovlašćenog lica.


Novi Sad, 30.06.2015. godine

 Pravila i uslove možete preuzeti ovde