* Stanje površina za odmor i kretanje životinja utiče na stepen čistoće njihovog tela, pre svega donjih delova nogu, vimena, bokova i repa

Faktori koji utiču na higijenu staje zavise od karakteristika staje, odnosno od tipa objekta, njegovih dimenzija, unutrašnjeg rasporeda, tipa ventilacije i kanalizacije. Važne su i dimenzije prostora za ležanje i kretanje, a tu se misli na dimenzije ležišta, boksa, ispusta i saobraćajnica u stajama za slobodno držanje. Kada je u pitanju kvalitet poda na ležištu i saobraćajnicama, treba obratiti pažnju na tip, klizavost i oštećenja. Prostirka takođe mora biti kvalitetna i važna je njena vrsta, količina i čistoća. Oprema u staji mora da bude funkcionalna i u dobrom stanju.
Potrebni uslovi za održavanje dobrog higijenskog stanja staja su:
* Staja treba da bude komforna, okrečena, provetrena, suva, svetla i čista.
* Ležišta krava moraju da imaju dovoljne količine kvalitetne prostirke.
* Dovoljne količine dnevne svetlosti u staji se obezbeđuju preko stajskih prozora. Da bi krava imala dovoljno svetlosti, potrebno joj je obezbediti oko 0,5 kvadratnih metara  prozorske površine.
* S obzirom na to da se u zimskim mesecima muža obavlja u noćnim uslovima, staja treba da ima i dobro rešeno veštačko osvetljenje.
* U stajskom vazduhu treba da bude što manje prašine i mikroorganizama, kako njihovim dospevanjem u mleko ne bi došlo do narušavanja higijene mleka.
* Staja se mora svakodnevno čistiti, i to svi njeni delovi: ležište, jasle, pojilice, a naročito treba obratiti pažnju na površinu na kojoj se krave muzu (obično je to ležište).
* Osim svakodnevnog čišćenja, potrebno je barem jednom godišnje izvršiti temeljno mehaničko čišćenje, sanitarno pranje, dezinfekciju, a zatim i krečenje (najbolje krečnim mlekom).
* Provetravanje je neophodno kako bi se iz staje izbacili, osim čestica prašine, i mikroorganizmi i svi neprijatni gasovi među kojima mogu da se nađu i oni koji su štetni po zdravlje muznih grla (amonijak, sumpor-vodonik, metan, skatol, merkaptani i dr.).
Na komfor ležišta najbolje ukazuje ponašanje životinja. Kravama na kratkim ležištima u vezanom sistemu pri ležanju "visi" zadnji deo tela nad kanalom za ižđubravanje ili prelazi preko uzdignute ivice ležajnih bokseva u slobodnom sistemu. Higijena površina za odmor i kretanje životinja utiče i na stepen čistoće njihovog tela, pre svega donjih delova nogu, vimena, bokova i repa.

Prof. dr Slavča Hristov i saradnici
"Priručnik za primenu higijenskih mera u cilju poboljšanja kvaliteta mleka"