*  U 2012. godini, kada podsticaji za organsku proizvodnju nisu isplaćivani, površine su povećane za svega pet hektara, a naredne, kada su ponovo uvedeni, površine su povećane za 1.888 hektara

Prema nedavno objavljenom Nacionalnom programu ruralnog razvoja za period od 2018. do 2020. godine (NPRR), organska poljoprivreda, kako se navodi, ima potencijal za razvoj i ubrzano povećanje površina, uz odgovarajuću podršku i podsticaje. Prema podacima iz 2016, ova proizvodnja se u našoj zemlji organizuje na 14.358 hektara poljoprivrednog zemljišta, što je malo ako se ima u vidu njen značaj za zdravlje ljudi, očuvanje životne sredine i biodiverziteta. Ne treba zanemariti ni ekonomske efekte koji se ostvaruju u ovoj proizvodnji, pogotovo u razvijenim zemljama.
U odnosu na 2008. godinu, kada je počela da se vodi evidencija o organskoj proizvodnji u Ministarstvu poljoprivrede, površine pod organskom proizvodnjom su povećane blizu 26 puta, navodi se u NPRR. Površina pod organskom proizvodnjom je u Republici Srbiji u 2012. godini iznosila 6.340 hektara, u 2013. organizovana je na 8.228, u 2014. površine su iznosile 9.548 hektara, a u 2015. godini pod organskim usevima bilo je više od 15.000 hektara.
Organska proizvodnja se u Republici Srbiji razvija relativno sporo, ali je taj proces moguće intenzivirati uz adekvatnu podršku i podsticaje. Subvencionisanje ove proizvodnje je važno da bi se nadoknadili izgubljeni prihod i dodatni troškovi u periodu prelaska na metode organske proizvodnje, kao i održavanjem organskih poljoprivrednih praksi i metoda.
Podsticaji za organsku proizvodnju uvedeni su još 2004. godine, s tim što se tokom godina tip podrške menjao, kao i iznosi, korisnici i uslovi koje su proizvođači morali da ispune kako bi ostvarili ove podsticaje. S obzirom na to da proizvođači organskih proizvoda imaju i dodatne troškove prema ovlašćenim kontrolnim organizacijama koje kontrolišu njihovu proizvodnju, jedna od mera kojima resorno ministarstvo podržava ovu proizvodnju jeste i refundiranje dela troškova kontrole i sertifikacije na osnovu Pravilnika o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda s oznakom geografskog porekla.
Podrška proizvođačima organskih proizvoda u smislu odgovarajuće i kontinuirane finansijske naknade, navodi se u NPPR, uticala bi na povećanje površina pod organskom proizvodnjom. U prilog tome govori podatak da se površina pod ovom proizvodnjom u 2012. godini, kada podsticaji za organsku proizvodnju nisu isplaćivani, povećala za samo pet hektara, dok su se površine u 2013. godini, kada je vršena isplata pomenutih podsticaja, povećala za 1.888 hektara.
Iz tog razloga po ovom programu se organima Autonomne Pokrajine i jedinice lokalne samouprave preporučuje da u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, u okviru kojeg mogu da utvrđuju mere podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na svom području, u predlog svojih mera uključe i mere koje će podržavati razvoj organske proizvodnje.
Pri tome, finansijsku podršku je potrebno diverzifikovati u pravcu podrške primeni novih tehnologija kao što su: kompostiranje, skladištenje i prerada organskih proizvoda, mere očuvanja prirodnih predela i biodiverziteta. Posebno je važno da se mere podrške integrišu u koncept ruralnog razvoja i zapošljavanja stanovništva na selu kroz revitalizaciju starih zanata i turizam.
NPRR predviđa niz mera podrške organskoj proizvodnji. Najpre treba pružiti podršku organskoj proizvodnji kao sastavnom delu nacionalne poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja. Takođe, neophodno je harmonizovati zakonodavni okvir za organsku proizvodnju u skladu sa zakonodavstvom EU. Potrebno je i ubrzati institucionalni razvoj ovog sektora. Pri tome, jačanje institucionalnih kapaciteta treba da obuhvati i razvoj nevladinog sektora (udruženja na nacionalnom i regionalnom nivou, zadruge, klastere, centre za organsku proizvodnju).
Program predviđa uspostavljanje operativnog i usaglašenog sistema kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji sa standardima EU. U tu svrhu, između ostalog, planira se kontinuirana obuka ovlašćenih organizacija i inspektora za organsku proizvodnju.
Potrebno je takođe da postoji savetodavni sektor koji će biti pristupačan i okrenut zahtevima tržišta tako da se programom planira i kontinuirana obuka savetodavaca, kao i uspostavljanje modela za transfer rezultata projekata naučnoistraživačkih organizacija prema organskim proizvođačima.
U cilju unapređenja organske poljoprivrede potrebno je i uspostavljanje primenjenih istraživanja. Neke od aktivnosti koje su planirane u ovom domenu su izrada Strategije razvoja istraživanja u organskoj proizvodnji sa definisanim prioritetima, podrška uvođenju novih tehnologija, intenziviranje međunarodne saradnje, izvođenje primenjenih istraživanja i slično.
Da bi se organska proizvodnja kontinuirano razvijala, ona mora da ima veće mesto u formalnom obrazovanju. U tu svrhu predviđa se unapređenje nastavnih programa iz ove oblasti, kao i unapređenje znanja nastavnog kadra.
Tržište organskih proizvoda mora da se razvija, a program predviđa da se uradi analiza tržišta, proizvođači povežu s lancima supermarketa i da se uspostave internet berze ponude i potražnje.
Veliki potencijal postoji i u mogućnosti izvoza organskih proizvoda iz naše zemlje, što je do sada korišćeno samo u maloj meri. Da bi se ovaj potencijal iskoristio, potrebno je uspostaviti sistem praćenja potreba inostranih kupaca i marketinški obučiti domaće firme koje nameravaju da se bave ili se već bave izvozom. Predviđeno je, takođe, da se Razvojna agencija Srbije aktivnije uključi u promociju izvoza ovih proizvoda, kao i da se proizvođačima pruži odgovarajuća podrška prilikom nastupa na regionalnim i međunarodnim sajmovima.
Organski proizvodi zbog samog načina proizvodnje imaju dodatu vrednost, ali ekonomska dobit u ovoj proizvodnji može da se poveća preradom i to je joše jedan od ciljeva na kojima će se raditi u okviru NPRR. U ovu svrhu, između ostalog, planira se osnivanje info-centra za organsku proizvodnju.
Za organsku proizvodnju je u 2018. godini na osnovu Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za podsticaje u biljnoj i stočarskoj proizvodnji opredeljeno ukupno 100.000.000 dinara, za biljnu 40.000.000, a za stočarsku organsku proizvodnju 60.000.000 dinara.

A. Milić