* Ministar dr Goran Trivan najavio je i da će onima koji su već dobili dozvole za izgradnju mini-hidroelektrana u područjima zaštićenih dobara ministarstva energetike i životne sredine dodeliti neku drugu lokaciju za izgradnju
 
U proteklih godinu dana bilo je više preotesta građana koji su organizovani s ciljem da spreče izgradnju mini-hidroelektrana. Da li je izgradnja mini-hidroelektrana opravdana, koje su koristi, a šta su nedostaci, posebno kada se radi o biodiverzitetu i očuvanju životne okoline bile su teme Simpozijuma "Uticaj malih hidroelektrana na životnu sredinu", koji je održan u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u Beogradu, u organizaciji Akademijskog odbora "Čovek i životna sredina". 
Pozdravljajući stručnjake koji su diskutovali o ovoj veoma značajnoj temi, kao i sve one zainteresovane, kako za zaštićena područja, tako i za prevazilaženje problema u vezi sa izgradnjom mini-hidroelektrana, predsednik SANU akademik Vladimir Kostić naglasio je da teme koje su posvećene značajnim životnim pitanjima kao što su zaštita biodiverziteta i voda zaslužuju punu akademsku pažnju. 
Tema posvećena izgradnji malih hidroelektrana odnosi se na budućnost i o tome, kako je istakao ministar zaštite životne sredine dr Goran Trivan, treba razgovarati bez obzira na interese suprotstavljenih strana.  Takođe, treba pričati i o takozvanoj zelenoj cirkularnoj ekonomiji, koja bi mogla potpuno promeniti koncept tehnologija koje koristimo, a prepoznate su kao zagađivači životne sredine. Pre tridesetak godina, tačnije 1987. napravljen je katastar, koji je i usvojen i  omogućava izgradnju čak 856 mini-hidroelektrana u zemlji. Kasnije je Ministarstvo životne sredine predvidelo izgradnju 500 ovakvih objekata, a danas postoji oko stotinak mini-hidroelektrana i još nekoliko čija je izgradnja u pripremi. 
Stav aktuelnog Ministarstva zaštite životne sredine je nedvosmislen kada je u pitanju izgradnja mini-hidroelektrana, a to je da se ne smeju graditi u područjima zaštićenih dobara.  Ministar Trivan je najavio i da će onima koji su već dobili dozvole za izgradnju mini-hidroelektrana u područjima zaštićenih dobara ministarstva energetike i životne sredine dodeliti neku drugu lokaciju za izgradnju.  Objasnio je da se radi o malim vodotocima, rečicama i potocima i da je veoma važno da se zna  da je svaka intervencija u vodama tog tipa pragmatična  za živi svet. To je potkrepio i činjenicom da postoji veliki broj podataka koji ukazuju na to da se na tim vodotocima menja živi svet i podsetio da je priroda nezamenljiva. Baveći se ovom problematikom, resorno ministarstvo se oslonilo na nauku i brojna istraživanja. Obraćajući se učesnicima Simpozijuma, ministar Trivan je najavio izmene Zakona o zaštiti prirode kojima će se onemogućiti izgradnja mini-hidroelektrana u zaštićenim dobrima.  
Predsednik Akademijskog odbora "Čovek i životna sredina" akademik Marko Anđelković upitao se da li će čovek biti dovoljno mudar da uravnoteži svoja naučna saznanja i tehnološke mogućnosti s prirodnim zakonomernostima pre nego što zloupotrebi sopstvenu moć i izazove još veće negativne nepopravljive promene u svom prirodnom okruženju.  Sprega između proizvodnje energije i razvoja ljudskog društva dosegla je nivo na kome je energija postala imperativ opstanka društva. 
- Generalno prisutna globalna situacija, uz određene specifičnosti, zastupljena je i u Srbiji, posebno u onom delu gde se radi o traganju ili uvođenju mogućih novih obnovljivih izvora energije, u odsustvu potpuno javno dostupne informacije  o njihovom uticaju na živi svet i prirodu, rekao je Anđelković.
Na osnovu iznetih stavova, ali i argumenata potkrepljenih rezultatima iz prakse može se reći da je zajednički stav da se mini-hidroelektrane ne grade u zaštićenim područjima, kao i da su problemi koji su nastali izgradnjom ovih objekata posledica nestručnosti i neozbiljnog pristupa ovom problemu. Izgradnja mnogih objekata, rečeno je na ovom skupu, počela je stihijski bez plana, kao i bez učešća stručnjaka u njihovom planiranju i izgradnji. 
Projekti za izgradnju mini-hidroelektrana, koji bi se razvijali sistemski na ograničenom prostoru, ne bi doneli probleme lokalnom stanovništvu, već, naprotiv, neku korist. Najpre, kako je naglasio izvršni direktor JVP "Srbijavode" Veljko Dimitrijević, treba napraviti studiju opravdanosti i plan izgradnje i uraditi stratešku procenu o izgradnji mini-hidroelektrana. 
- To je uslov da se ne nastavi s nedovoljno organizovanim radom i da se zaustavi praksa da se umesto stručnim raspravama o vodi, ovaj problem rešava po nekim livadama i sekirama, što je neprimereno, a još je neprimerenije da stručne instuticije ćute praveći se da se to njih ne tiče, naglasio je Dimitrijević. 
Kao rešenje za pomirenje različitih interesa investitora i zaštitnika prirode navedeno je učešće hidromašinskih inženjera na poslovima planiranja, izgradnje, izvođenja radova i eksploatacije mini- hidroelektrana, jer je njihovo učešće, uz inženjere drugih struka, neophodno da bi se zadovoljili garantovani ekološki protoci i zaštita životne sredine. 
Dr Ivan Božić s Mašinskog fakulteta u Beogradu istakao je i da mini-hidroelektrane imaju i pozitivne efekte, ali pod uslovom da se grade i koriste na način koji usaglašava ekološke i energetske zahteve. Istakao je da se u brojnim studijama navodi da su male hidroelektrane čisti obnovljivi izvori energije, da njihova izgradnja doprinosi uređenju sliva i rečnih korita, zatim da ova područja postaju dodatna staništa za biljnu i rečnu floru i faunu, kao i da donose potencijal za razvoj ribnjaka i infrastrukture... 
Tekst i foto: Marija Antanasković