Plavim prskanjem se suzbijaju patogeni koji prezimljavaju u krošnji voćaka skriveni u pukotinama kore, pupoljcima, rak-ranama, a tretman se obavlja u proleće pred samo kretanje vegetacije (bubrenje pupoljaka)
 
U zaštiti voćaka, značajno mesto zauzima  prolećno prskanje, koje se izvodi u periodu mirovanja vegetacije,  pa  do početka kretanja, odnosno bubrenja pupoljaka, a ima za  cilj  da smanji brojnost štetočina i prouzrokovača bolesti koji u odgovarajućim stadijumima, otpornim na niske temperature, prezimljavaju u krošnjama voćaka, na granama i pupoljcima.
Štetni organizmi gajenih voćaka su vrlo aktivni u toku čitave vegetacije, kada se obavlja najveći broj tretiranja. Međutim, sa zaštitom voćaka od prouzrokovača bolesti i štetočina počinje se znatno ranije, još u toku mirovanja vegetacije.
Zimski pregledi voćaka su veoma značajni i na osnovu dobijenih rezultata utvrđuje se neophodnost izvođenja prolećnog tretiranja. Na granama, grančicama, u naborima kore ili  ispod ispucale kore voćaka, zimu provodi veliki broj štetnih insekatskih vrsta i grinja.
Pregledi voćaka obavljaju se u vreme mirovanja vegetacije (novembar-mart). Pregledaju se jednogodišnje, dvogodišnje, a vrlo često i trogodišnje grančice i rodni kolači.
Grančice se pregledaju u laboratoriji ispod binokulara. Pre pregleda grančice se skraćuju na odgovarajuću dužinu (2-6 cm). U toku pregleda beleži se broj utvrđenih štetočina, a po završetku pregleda prognozira se intenzitet pojave i štetnost.
Zimskim pregledima utvrđuje se prisustvo velikog broja štetnih organizama na voćkama. Pre svega, utvrđuje se prisustvo i brojnost jaja lisnih vaši, gubara, kukavičje suze, crvenog preglja i mrazovaca (Geometridae), a zatim larve šljivine štitaste vaši, kalifornijske vaši, krvave vaši, glogovca, žutotrbe, smotavaca, jabukinog moljca i drugih štetočina. Tokom februara, a i marta, s porastom temperature, aktiviraju se odrasli insekti kruškine buve i jabukinog cvetojeda i njihovo prisustvo se utvrđuje pregledom većeg broja grančica i pupoljaka.
Preporuka proizvođačima je da obavezno provere prisustvo jaja ovih štetočina u svojim voćnjacima. Ovi pregledi se  mogu obaviti  pomoću lupe, koju većina proizvođača poseduje, a za detaljan  pregled uzoraka mogu da se obrate stručnjacima PSSS.
Prvo  tretiranje u voćnjaku obavlja se posle rezidbe i iznošenja grana iz voćnjaka. Prilikom rezidbe treba odstraniti sve oštećene grane, kao i zaostale plodove koji predstavljaju izvor zaraze za sledeću vegetacionu sezonu.
Prvim prolećnim  prskanjem, tzv. plavim prskanjem  suzbijaju se prouzrokovači bolesti  voćaka i vinove loze, i to prouzrokovači kovrxavosti lista breskve, rogača šljive, monilioze koštičavih voćki, pegavosti lista i krastavosti plodova kruške, kestenjaste pegavosti maline, šupljikavosti lišća i kovrxavosti plodova kajsije i drugih voćki, bakterioza kod koštičavih i jabučastih voćaka, ekskorioze vinove loze, kao i uzročnici mnogih drugih bolesti biljaka. Ovom merom zaštite kontrolišu se mnogi patogeni, prouzrokovači raznih bolesti, pre svega patogeni rana, ali i mnogi drugi. Plavim prskanjem se suzbijaju patogeni koji prezimljavaju u krošnji voćaka skriveni u pukotinama kore, pupoljcima, rak-ranama, a tretman se obavlja u proleće pred samo kretanje vegetacije (bubrenje pupoljaka).
Posebno treba naglasiti značaj prolećnog plavog tretiranja starijih i zapuštenih voćnjaka. Pre prskanja potrebno je stabla pripremiti uklanjanjem nepotrebnih grana, struganjem lišajeva i mahovine, kako bi sredstvo bolje prianjalo na tretiranu površinu. Takođe, neophodna je i eliminacija mumificiranih plodova, deformisanih i bolesnih delova voćke, koje je najbolje izneti iz voćnjaka i spaliti. Primenom fungicida na bazi bakra suzbijaju se ekonomski najznačajnije bolesti koje prezimljavaju na grančicama, u kori ili ispod ljuspica pupoljka zaraženih stabala. Uljna komponenta predstavlja insekticid namenjen za suzbijanje jaja insekata koji prezimljavaju. Na jabučastom voću, preparati na bazi bakra utiču na smanjenje infekcionog potencijala krastavosti jabuke i kruške (Venturia spp.), čiji uzročnici prezimljavaju na kori i opalom lišću. Na koštičavom voću suzbija se veliki broj prouzrokovača bolesti: kovrxavost lista breskve (Taphrina deformans), rogač šljive (Taphrina pruni), šupljikavost lišća koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum), bakterijski rak (Pseudomonas spp.). Na jezgrastom voću, posebno u zasadima oraha i leske, primenom bakarnih preparata preventivno se obavlja zaštita od bakterioze (Xanthomonas spp.) koja može prouzrokovati velike štete stvaranjem rak-rana na granama. Dodavanjem mineralnog ulja preparatima na bazi bakra (bakar-oksihlorid) suzbijaju se prezimljujuće forme šetnih insekata: štitaste vaši (Coccidae, Lecanidae), lisne vaši (Aphididae), krvava vaš (Eriosoma lanigerum), jabukin cvetojed (Anthonomus pomorum), jabukin moljac (Hyponomeuta malinellus), šljivin moljac (Hyponomeuta padellus), breskvin moljac (Anarsia lineatella), kruškina buva (Cacopylla spp.), mrazovci (Geometridae), gubar (Lymantria dispar), kukavičja suza (Malacosoma neustria) i razni smotavci (Torticidae).
 
Dipl. inž. Slavica Xelatović 
PSSS "Agroznanje", Zaječar
 
OSNOVNA PRAVILA
 
Prolećno plavo  prskanje treba obaviti temeljno, odnosno dobro okupati svako stablo, tako da nakon završenog tretmana primenjeni rastvor bude prisutan na celoj površini stabla. Prska se po sunčanom i tihom vremenu, bez vetra. Temperatura prilikom prskanja mora da bude preko osam stepeni, jer se mineralna ulja "ne lepe" za tretiranu površinu ako je temperatura niža od osam stepeni.