Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam

Tekstovi objavljenih konkursa i prateća dokumetacija preuzeti su sa sajta Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam (http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/) po osnovu zaključenog Ugovora o poslovnoj saradnji br.144-96/2019-01 od 27.03.2019. godine.

Korisnik informacija se obavezuje da će prilikom svakog javnog objavljivanja konkursa navesti da je izvor tih informacija Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam.

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2019. godinu („Službeni list APV“, broj: 60/2018), člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/2014, 54/2014‒ispr., 37/2016 i 29/2017) i člana 5.

Opširnije...

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2019. godinu („Službeni list APV“, broj: 60/2018), člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/2014, 54/2014‒ispr., 37/2016 i 29/2017) i člana 5.

Opširnije...

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2019. godinu (''Sl.list APV'', br.60/2018) i člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, br. 37/2014, 54/2014 – dr. Odluka, 37/2016 i 29/2017) i čl.

Opširnije...

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2019. godinu (''Sl.list APV'', br.60/2018) i člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, br. 37/2014, 54/2014 – dr. Odluka, 37/2016 i 29/2017) i čl.

Opširnije...