Cilj ovog Konkursa je unapređenje načina korišćenja neobradivog poljoprivrednog zemljišta u cilju unapređenja ribarstva na teritoriji AP Vojvodine.
 
Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za podizanje novih i rekonstrukciju postojećih ribnjaka, na površini ne manjoj od 1 ha i ne većoj od 50 ha, koji se nalaze na teritoriji AP Vojvodine. 
 
Pod objektima, u smislu ovog konkursa, podrazumevaju se isključivo objekti za proizvodnju ribe - rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici, izlovni i obodni kanali. 
 
Prihvatljivi troškovi po ovom konkursu jesu troškovi zemljanih radova na rekonstrukciji ribnjaka i podizanju novih  ribnjaka koji su predmet ovog konkursa, iskazani bez PDV‐a.  
 
Vrsta radova koji  su predmet ovog konkursa:
1. Čišćenje terena 
2. Izrada nasipa 
3. Korekcija krune postojećeg nasipa 
4. Iskop materijala, razastiranje i nasipanje 
5. Izgradnja obodnog kanala 
6. Mašinski iskop zemlje iz najbližeg pozajmišta 
7. Ugradnja donesene zemlje u oštećena mesta na nasipu 
8. Mašinsko izmuljenje izlovnih kanala, izlovnih jama i dovodno-odvodnog kanala 
9. Utovar i prevoz iskopanog materijala na najbližu deponiju 
10. Razastiranje iskopanog materijala 
11. Škarpiranje kosina kanala i nasipa 
12. Nabijanje nasipa vibroježom
13. Izrada pregradnog nasipa 
14. Utovar i prevoz iskopanog materijala iz najbližeg pozajmišta.
 
Preuzmite: