- GARANTNI POTENCIJAL 150.000.000,00 DINARA –

CILJEVI IZDAVANJA GARANCIJA
Osnovni cilj izdavanja garancija je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnim linijama poslovnih banaka, ženama preduzetnicama i ženama osnivačima malih preduzeća koje delatnost obavljaju manje od tri godine, radi obezbeđenja nedostajućih finansijskih sredstava, sa ciljem podsticanja privredne aktivnosti, povećanje nivoa tehničke opremljenosti, boljeg korišćenja postojećih kapaciteta, većeg izvoza, povećanje zaposlenosti, štednja energije, prerada sekundarnih sirovina, supstitucija uvoza, zaštita životne sredine, povećanje efikasnosti i efektivnosti poslovanja subjekata u oblasti proizvodnih usluga i proizvodnje.

NAMENA SREDSTAVA
Pravo učešća na ovom konkursu imaju:
- ŽENE PREDUZETNICE i
- ŽENE OSNIVAČI MALIH PREDUZEĆA,
koje obavljaju delatnost manje od tri godine čije je poslovno sedište radnje ili preduzeća na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene za NABAVKU OPREME NAMENJENE OBAVLJANJU REGISTROVANE DELATNOSTI.

PRIJAVA NA KONKURS
Učesnice konkursa svoju zainteresovanost za izdavanje garancija izražavaju putem podnošenja Prijave.

Obrazac Prijave za učešće na konkursu i metodologiju za izradu poslovnog plana zainteresovane mogu podići u Garancijskom fondu Autonomne Pokrajine Vojvodine u Novom Sadu, Hajduk Veljkova br. 11, (Master Centar Novosadskog sajma), radnim danom od 9-15 časova, ili preuzeti sa sajta Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Na ime pokrića troškova sprovođenja Konkursa, učesnice Konkursa uplaćuju iznos od 3.000,00
dinara, na tekući račun br. 160-118074-98.

Učesnica Konkursa uz Prijavu podnosi i sledeću dokumentaciju:

- poslovni plan urađen po metodologiji Garancijskog fonda AP Vojvodine,
- predračun predmeta kreditiranja,
- fotokopiju akta o osnivanju,
- izvod iz Registra privrednih društava, odnosno Registra preduzetnika, Agencije za privredne registre (ne stariji od 15 dana),
- potvrda o dodeli PIB,
- odluku o razvrstavanju preduzeća po veličini.
- Finansijske izveštaje za poslednje dve godine,
- potvrdu nadležnog organa o izmirenosti obaveza po osnovu poreza i ostalih javnih prihoda (ne stariju od 30 dana),
- fotokopija lične karte učesnika konkursa,
- list nepokretnosti ili izvod iz zemljišnih knjiga (ne stariji od 30 dana) za nepokretnost koja je predmet hipoteke,
- procenu tržišne vrednosti nepokretnosti (sa fotografijom ako je u pitanju građevinski objekat) sačinjenu od strane ovlašćenog procenitelja koga će odrediti Fond,
- fotokopiju lične karte vlasnika i supružnika vlasnika nepokretnosti,
- Izjava pravnog lica o spremnosti da bude sadužnik, overena od strane ovlašćenog lica u pravnom licu.

Urađeni Poslovni planovi i potrebna dokumentacija podležu stručnoj reviziji koju će vršiti pravno lice određeno od strane Fonda, a koje je ovlašćeno i (stručno) kadrovski osposobljeno za vršenje ove vrste poslova i Komisija za izdavanje garancije Garancijskog fonda AP Vojvodine.
Ukoliko se proceni da je potrebno izvršiti reviziju poslovnog plana ili da je potrebno dostaviti dodatnu dokumentaciju, Učesnica konkursa je u obavezi da navedeno učini u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja o toj potrebi.

Smatraće se da je Učesnica konkursa odustala od zahteva za odobrenje garancije ukoliko u ostavljenom roku ne izvrši potrebnu reviziju poslovnog plana ili ne dostavi potrebnu dokumentaciju.

Prijava za učešće na ovom Konkursu sa priloženom dokumentacijom, u slučaju pozitivne odluke o odobrenju garancije, predstavljaće istovremeno i zahtev poslovnoj banci za odobrenje kredita za namene utvrđene ovim Konkursom.

 

Preuzmi tekst konkursa