1.
Osnovni cilj izdavanja garancija Garancijskog fonda AP Vojvodine je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnim linijama banaka, pod povoljnijim uslovima u odnosu na tržišne, a koje su namenjene za kreditiranje fizičkih lica – poljoprivrednika koji su nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava sa prebivalištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i opreme.
2.

Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene za finansiranje nabavke:
- kombajna,
- traktora,
- drugih samohodnih poljoprivrednih mašina,
- priključnih poljoprivrednih mašina.
- matičnog stada,
- višegodišnjih zasada voća i vinograda ( sadnice i prateća oprema) i
- opreme iz oblasti proizvodnje i skladištenja žitarica, industrijskog, lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja, voća, povrća, ukrasnog bilja, kao i opreme za mobilne sušare, opreme za navodnjavanje, opreme za zaštitu od elementarnih nepogoda, opreme za stočarsku proizvodnju i opreme za podizanje energetske efikasnosti u poljoprivrednoj proizvodnji.

Pravo učešća na Konkursu imaju fizička lica – POLjOPRIVREDNICI – nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, koji ispunjavanju sledeće minimalne uslove:

- prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine,
- otvoren namenski tekući račun u banci kreditoru i prijavljen Upravi za agrarna plaćanja kao namenski tekući račun registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
- manje od 70 godina života na dan otplate poslednjeg anuiteta.

Učesnici konkursa svoju zainteresovanost za odobrenje kredita i izdavanje garancija izražavaju putem podnošenja Prijave na Konkurs za odobravanje garancije.
Prijava po ovom konkursu se podnosi Garancijskim fondu AP Vojvodine. Postoji mogućnost da se Prijava na Konkurs za izdavanje garancije dostavi i banci kreditoru.

3.

Po ovom Konkursu garancije će se izdavati na iznos do 100 % ukupnog potraživanja banke po kreditu (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu), odobrenom pod sledećim uslovima:

1. Krediti u EUR

- Iznos kredita za poljoprivrednu mehanizaciju i opremu: od minimalno 3.000,00 EUR i maksimalno 150.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u korišćenje;
- Iznos kredita za proširenje matičnog stada: do 50.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u korišćenje;
- Iznos kredita za podizanje dugogodišnjih zasada voća i vinograda ( sadnice i oprema): do 30.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u korišćenje;
- Nominalna kamatna stopa: fiksno do 7,5% ili promenjiva do 6,75 % + 6M Euribor, na godišnjem nivou. Kamata se obračunava na način utvrđen poslovnom politikom banke;
- Grejs period kod kredita za proširenje matičnog stada: do 12 meseci i isti je uključen u rok otplate kredita (kamata se obračunava i naplaćuje u toku grejs perioda.
- Grejs period kod kredita za podizanje novih višegodišnjih zasada voća i vinograda ( sadnice i oprema): do 24 meseca i isti je uključen u rok otplate kredita (kamata se obračunava i naplaćuje u toku grejs perioda).
- Rok otplate kredita: do 10 godina;
- Način korišćenja kredita: prenosom dinarske protivvrednosti odobrenog iznosa kredita na račun prodavca – isporučioca dobara na osnovu predračuna za nabavku predmeta kreditiranja;
- Način otplate kredita: U dva polugodišnja anuiteta/rate u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja anuiteta i to:
- Za kredite puštene u korišćenje od 01.01. do 31.06. u tekućoj godini, prvi anuitet dospeva za plaćanje 01.09. iste godine;
- Za kredite puštene u korišćenje u periodu od 01.07. do 31.12. u tekućoj godini, prvi anuitet dospeva za plaćanje 01.03. naredne godine. Banka od dana puštanja kredita u korišćenje do dana početka otplate kredita obračunava i naplaćuje kamatu.
Banka u dogovoru sa klijentima može ugovoriti drugačiju dinamiku otplate kredita i kao i period mirovanja kredita;

- Naknada Banke: do 1% fiksno od iznosa realizovanog kredita, jednokratno unapred – pre realizacije kredita u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj;
- Prevremena otplata kredita: 0 %;

2. Krediti u RSD: Fond će odobravati garancije i za kredite odobrene u dinarima u skladu sa poslovnom politikom banaka.

Preuzmi tekst konkursa

Subvencije

Detaljan spisak opreme i spisak potrebne dokumentacije