Garancijski fond APV

Tekstovi objavljenih konkursa i prateća dokumetacija preuzeti su sa sajta Garancijskog fonda APV (www.garfondapv.org.rs) po osnovu zaključenog Ugovora o poslovnoj saradnji, br. 03-376 od 09.11.2015. - del.broj u "Dnevnik-Poljoprivredniku", odnosno br. 2759/15 od 10.11.2015.- del.broj u Garancijskom fondu APV.

Korisnik informacije se obavezuje da ce prilikom svakog javnog objavljivanja konkursa navesti da je izvor tih informacija Garancijski fond AP Vojvodine.

Aktuelni konkursi:

 1. Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove opreme mikro, malim i srednjim privrednim društvima, preduzetnicima i zemljoradničkim zadrugama
 2. Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove energetski efikasne opreme i opreme neophodne za korišćenje obnovljivih izvora energije
 3. Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za montažne silose
 4. Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta
 5. Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i opreme
 6. Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju START UP programa radno neaktivnih žena sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine
 7. Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke opreme preduzetnicama i ženama osnovačima malih preduzeća koje delatnost obavljaju manje od tri godine sa teritorije AP Vojvodine
 8. Krediti / Garancije za finansiranje nabavke poljoprivredne opreme i mehanizacije
 9. Krediti / Garancije za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije
 10. Krediti / Garancije za kupovinu poljoprivrednog zemljišta
 11. Krediti / Garancije za finansiranje nabavke poljoprivredne opreme i mehanizacije
 12. Krediti / Garancije za finansiranje nabavke nove opreme
 13. Krediti / Garancije za finansiranje nabavke repromaterijala u poljoprivredi