Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, u saradnji sa Razvojnim fondom Vojvodine raspisao je Konkurs za dugoročne kredite za nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže.

Osnovni cilj odobravanja kredita je povećanje obradivih površina pod opremom i sistemima za navodnjavanje iz kanalske mreže u APV.
Krediti su namenjeni za podršku investicijama u poljoprivredi za finansiranje nabavke nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže.
Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici, koji su razvrstani kao mikro, malo ili srednje pravno lice i fizička lica, nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, na teritoriji APV, koji imaju status gazdinstva i navršenih manje od 70 godina života.
Korisnici novca moraju imati registrovano sedište na teritoriji APV, na kojoj se mora realizovati i investicija koja je predmet finansiranja.