Pokrajinski sekretarijat za poljopirvedu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju piva na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini. Cilj konkursa jeste ulaganje u novu opremu radi povećanja prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima i zapošljavanje ruralnog stanovništva. Za realizaciju konkursa za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju piva na tritoriji Pokrajine u ovoj godini opredeljeno je 20.000.000 dinara.

Bespovratna sredstva po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50 odsto od vrednosti ukupno prihvatljivih troškova. Za podnosioce prijava: preduzetnike i pravna lica čija investicija je ralizovana na području s otežanim uslovima rada u poljoprivredi, ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60 odsto od ukupno prihvartljivih troškova investcije.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.000.000 dinara, odnosno 2.200.000 dinara za podnosioce prijava preduzetnike i pravna lica čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljopirvredi, ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije 200.000 dinara ili veća od tog iznosa. 

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenja su za nabavku: kuvača za pivo to jest varione, rashladnog sistema za održavanje temperature, pločastog izmenjivača za hlađenje sladovine, linije za pranje fermentora (cip) sistem, linije za flaširanje, pumpe za pretakanje, linije za prečišćavanje i osmozu vode.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 1. oktobrom 2019. godine.

Više o uslovima konkursa kao i potrebnoj dokumentaciji možete dobiti pozivom na broj telefona 021/456-267, u periodu od 10 do 13 časova.

M.A