Republička direkcija za robne rezerve juče je objavila novi izmenjen javni poziv za naturalnu razmenu do 17.000tona merkantilnog kukuruza za tovnu junad.

Naturalna razmena odnosi se na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, registrovana poljoprivredna gazdinstva (fizička i pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnike), koji imaju proizvodnjutovne junadi.

Paritet u naturalnoj razmeni je17kgmerkantilnog kukuruza za 1kgtovne junadi

1)  Merkantilni kukuruz, koji se daje u razmenu za tovnu junadje:prirodno ili veštački suv, u zrnu, zdrav i zreo, bez znakova plesni i bez stranog mirisa i ukusa, nezaražen biljnim bolestima i štetočinama, do 14 % vlage, do 8 % lomljenih zrna, do 2% defektnih zrna, do 2 % nagorelih  zrna, strane primese maks. 1%, od toga 0,5 % anorganskih. Lom se utvrđuje pomoću sita sa okruglim otvorima prečnika od 5 mm, saglasno odredbama standarda SRPS E.B3.516, a prema Pravilniku o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa („Sl. list SRJ”, br. 52/95 i “Sl. list SRJ”, br. 52/95 i „Sl.list SCG“br. 56/2003-dg.pravilnik i 4/2004-dr.pravilnik i „Sl.glasnik RS“, br. 43/2013-dr.pravilnik).

2)  Kvalitet tovne junadi koju Direkcija prima na osnovu ove robne razmeneu svemutreba da odgovara odredbama Propisa o kvalitetu goveda i ovaca za klanje i tov PK-E2; III prerađeno izdanje (“Sl.list SFRJ”, br.21/69 i 55/69), telesne mase najmanje 400 kg, a sve u skladu sa čl. 30 ovog propisa.

3)  Minimalni uslovi koje moraju ispunjavati primarni poljoprivredni proizvođači u vreme prijavljivanja na javni poziv su: posedovanje tovne junadi minimum  5 (pet) grla/komada. (Dokaz: Izvod iz Centralne baze podataka o obeleženim životinjama, saglasno članu 84. stav 1. Zakona o veterinarstvu („Sl.glasnik RS“ br.91/05, 30/10 i 93/12) sa podacima o gazdinstvu i  držaocu životinja, sa pratećim stranama - Obrazac  o obeležavanju i registraciji goveda, koji sadrži identifikacioni broj životinje – broj ušne markice životinja na gazdinstvu, potpisana i overena, koju izdaje nadležna veterinarska stanica, ne starije od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja zahteva, Uverenje o zdravstvenom stanju).

4)  Maksimalna količina merkantilnog kukuruza po primarnom poljoprivrednom proizvođaču je do 170.000 kg, u skladu sa količinom tovne junadi koju planiraju da isporuče Direkciji.

5)  Tovna junad moraju biti na skladištu primarnog proizvođača koji se prijavljuje na javni poziv najmanje 120 dana pre objave Javnog poziva, i moraju biti upisana u Centralnu bazu podataka o obeleženim životinjama.

6)  Preuzimanje merkantilnog kukuruza proizvođači će izvršiti odmah po isporuci tovnih junadi klanici koja će vršiti preradu za račun Direkcije, a na osnovu pisanog naloga Direkcije. Isporuka tovnih junadi se dokazuje potvrdom o uskladištenju tovnih junadi, koja mora da bude na obrascu Direkcije i prijemnicom klanice sa popisanim brojevima ušnih markica, potpisanom i overenom od strane ovlašćenog lica klanice i Proizvođača.

            Preuzimanje merkantilnog kukuruza vršiće se na paritetu utovareno u vozilo proizvođača, u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

            Proizvođači tovne junadi snose troškove transporta kako junadi tako i kukuruza.

7)  Spisak klanica:

1.IM MATIJEVIĆ DOO, NOVI SAD;

2.ALF PROMET DOO, KAĆ

3.ZMAJEVAC DOO, IRIG

4.TURKOVIĆ DOO, Sjenica

8)  Rok za realizaciju naturalne razmene je 30.09.2019. godine

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane pisarnice Direkcije do  13.09.2019. godine, do 10časova, Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „PONUDA-NE OTVARATI – za naturalnu razmenu merkantilni kukuruz za tovnu junad“, na adresu

 REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE

11000 Beograd, Ul. Dečanska br.8a

 

Na poleđini koverte obavezno upisati naziv proizvođača, adresu, telefon i kontakt osobu.

Otvaranje ponuda će se obaviti 13.09.2019.godine u 10:30časova, u sali broj 654 ana VI spratu. Prisutni predstavnici proizvođača moraju Radnoj grupi podneti ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja.

Detaljne informacije o potrebnoj dokumentaciji za učešće na Javnom pozivu možeta pogledati na sajtu Direkcije za robne rezerve.

M.A