Kako integralne mere suzbijanja korova deluju na populaciju rezistentnog sirka predstavljeno je na tradicionalnoj manifestaciji Dan polja u organizaciji kompanije Bayer. Prikazani su  rezultati ogleda postavljenog prošle godine u saradnji sa dr Goranom Malidžom s Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, kao i poljoprivrednim gazdinstvom Sefkerinac iz Banatskog Novog Sela, gde je ovaj događaj i održan pred više od 200 zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača i ljudi iz struke.
Efekti primene programa integralnih mera zaštite od korova, koji obuhvata elemente poput plodosmene, obrade zemljišta i primene herbicida različitog mehanizma delovanja na populaciju divljeg sirka rezistentnog na herbicide iz grupe ALS inhibitora, pratiće se tokom tri proizvodne sezone u usevima pšenice, suncokreta i kukuruza.
- Nakon prve godine možemo da kažemo da Bayer IWM koncept integralnog suzbijanja korova pokazuje prve rezultate i jasno nam ukazuje da je problem rezistentnosti rešiv uz upotrebu integralnih pristupa koji kombinuje biološke, mehaničke i hemijske mere borbe, rekao je Zoran Tomašev iz kompanije Bayer.
Nakon obilaska oglednog polja, predstavljeni su rezultati ogleda iz prethodne godine, kao i preporuke poljoprivrednim proizvođačima kako mogu da ostvare više prinose i bolji kvalitet svojih proizvoda primenom novih tehnologija i odgovarajućih agrotehničkih mera.
Već dokazana rešenja u borbi protiv korova u kukuruzu, herbicidi Adengo i Laudis, ovog puta prikazani su u novoj dimenziji, tj. kao osnovni strukturni elementi koncepta integralnog suzbijanja korova rezistentnih na herbicide iz grupe ALS inhibitora.
U planu je da se primena Bayer IWM programa integralnog suzbijanja korova sa divljeg sirka  proširi i na borbu proitiv ambrozije i štira, za koje je takođe potvrđena rezistenost na herbicide iz grupe ALS inhibitora.
 Prema podacima FAO, do 2050. godine biće neophodno proizvesti 70% više hrane kako bi se zadovoljile potrebe rastuće svetske populacije. Zato su edukacija poljoprivrednih proizvođača i prenošenje znanja ključni za razvoj poljoprivrede.
Bayer u Srbiji svake godine kontinuirano organizuje edukativna predavanja i radionice, a njihovi saradnici na terenu u stalnom su kontaktu s poljoprivrednim proizvođačima. Inicirano je, takođe, i nekoliko veoma korisnih agroservisa, kao što su Bayer vesti iz zaštite bilja, Bayer Agro Prognoza, Bayer Agro katalog proizvoda, navodi se u saopštenju ove kompanije.