Pozivamo vas na 9. manifestaciju "ČE­NEJ U MA­JU", koja će se održati u suboti 25. maja 2019.

Or­ga­ni­za­to­ri ma­ni­fe­sta­ci­je pri­re­di­li su za vas bo­gat pro­gram. Cen­tral­ni do­ga­đaj je iz­lo­žba do­ma­ćih ži­vo­ti­nja.

Ta­ko­đe, oče­ku­ju vas mu­zič­ki i dru­gi za­ni­mlji­vi sa­dr­ža­ji: vo­žnja fi­ja­ke­rom, kul­tur­no-umet­nič­ka dru­štva, tam­bu­ra­ški pro­gram, ši­ša­nje ova­ca, tr­ka ma­ga­ra­ca, iz­ne­na­đe­nje za de­cu, tak­mi­če­nje u ku­va­nju ov­či­jeg pa­pri­ka­ša, iz­bor naj­bo­ljeg ku­le­na, si­ra, me­da, ra­ki­je i vi­na.

Sve­ča­no otva­ra­nje je za­ka­za­no za 12, a pro­gla­še­nje po­bed­ni­ka tak­mi­če­nja i uru­če­nje na­gra­da za 14 sa­ti, po­sle če­ga će bi­ti or­ga­ni­zo­va­ni ru­čak i tom­bo­la, a glav­na na­gra­da je pe­če­no jag­nje.

Svi ko­ji su za­in­te­re­so­va­ni za tak­mi­če­nje u ne­koj od di­sci­pli­na mo­gu da se pri­ja­ve na tel. 063/502-445 (Sve­to­zar Cve­ta Mur­ga­ški).

Do­đi­te da se dru­ži­mo.

Udru­že­ni po­ljo­pri­vred­ni­ci i sto­ča­ri Sr­bi­je