Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o kvalitetu jaja kojim se bliže propisuju uslovi u pogledu kvaliteta jaja, i to za klasifikaciju, pakovanje, deklarisanje i dodatne zahteve za označavanje jaja, kao i opšti i posebni uslovi za higijenu jaja.

Odredbe ovog pravilnika ne primenjuju se na jaja koja proizvođač malih količina direktno isporučuje krajnjem potrošaču jaja ili lokalnim maloprodajnim objektima, u skladu sa posebnim propisom.

U Pravilniku se između ostalog navodi da jaja koja se stavljaju u promet treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove u pogledu bezbednosti hrane u skladu sa propisima kojima se uređuje higijena hrane životinjskog porekla. Jaja treba da budu čista, suva i neizložena direktnoj sunčevoj svetlosti. Ona koja potiču od koka nosilja ne mogu se mešati sa jajima drugih vrsta ptica. Jaja oštećena i razbijena u objektima za pakovanje jaja mogu se isporučiti za preradu prehrambenoj industriji, u skladu sa propisom kojim se uređuje higijena hrane životinjskog porekla.

U odnosu na kvalitet, jaja se klasiraju na jaja ,,A” klase (sveža jaja) i ,,B” klase (namenjena industrijskoj proizvodnji).

Jaja ,,A” klase klasiraju se i u odnosu na težinu, osim ako se isporučuju direktno prehrambenoj ili neprehrambenoj industriji. Jaja ,,A” klase se prilikom stavljanja u promet s obzirom na težinu klasiraju u četiri grupe i označavaju sa:

XL – vrlo velika: težine od 73g i veća;

L – velika: težine od 63g do 73g;

M – srednja: težine od 53g do 63g;

S – mala: jaja težine ispod 53g.

Rok trajanja jaja ne može biti duži od 28 dana. Jaja se isporučuju krajnjem potrošaču jaja najkasnije 21 dan od dana nošenja jaja, u skladu sa posebnim propisom.

Podaci o načinu uzgoja koka nosilja za jaja ,,A” klase treba da se nalaze na samim jajima i na pakovanju. Ovi podaci sastoje se, u zavisnosti od načina držanja koka nosilja, od reči i brojeva: ,,0 – jaja iz organskog uzgoja”; ,,1 – jaja iz slobodnog uzgoja”; ,,2 – jaja iz podnog uzgoja”; 3 – jaja iz kaveznog (baterijskog) uzgoja”.

Podatak o načinu uzgoja koka nosilja za jaja ,,B” klase nije obavezno navesti na samim jajima i pakovanju jaja.

Pakovanje za jaja treba da bude otporno na udarce, suvo, čisto i u dobrom stanju, kao i izrađeno od materijala koji štiti jaja od stranih mirisa i rizika od kvara.

Subjekti u poslovanju hranom koji se bave proizvodnjom, sakupljanjem, klasiranjem i pakovanjem jaja treba da uskladie svoje poslovanje sa odredbama ovog pravilnika najkasnije do 1. jula 2019. godine.

A.M.