Cilj Konkursa za dodelu sredstava za sufinasiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u 2019. godini je povećanje površina zasada voća pod sistemom protivgradne zaštite kao i povećanje površina pod novima zasadima voća i vinove loze u AP Vojvodini. Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke elemenata sistema za zaštitu od elementarnih nepogoda i nabavke elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja.

Za realizaciju Konkursa predviđeno je ukupano do 190.000.000 dinara, a bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60 odsto od prihvatljivih troškova investicije, odnosno 70 odsto za fizička, pravna lica i preduzetnike čije gazdinstvo je registrovnau na području sa otežanijm uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioce registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizička lica i osnivače pravnog lica mlađe od 40 godina.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 7.000.000 dinara.  Minimalan iznos po jednoj prijavi iznosi 60.000 dinara, a razmatraće se samo priave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije jednaka ili veća od 128.000 dinara bez PDV-a.

Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj i savetodavnoj stručnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu, odnosno uradi nultu kontrolu. Investicije započete pre nulte kontrole se ne prihvataju. Prilikom razmatranja podnetih prijava priznaće se samo investicije realizovane nakon 1.1.2019. godine, kao i one prijave za koje je podnet zahtev za nultu kontrolu počev od obaveštenja 30.11.2018. godine. 

Konkurs je otvoren zaključno sa 15.3.2019. godine.

J.B.