Pravilnikom o izmeni Pravilnika o uslovima i načinima ostvarivanja prava na kreditnu podršku produžen je rok za predaju zahteva za odobrenje kreditne podrške. Zahtev se podnosi banci koja je sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zaključila ugovor do 1. decemba ove godine. Rok otplate kredita je od jedne do tri godine sa grejs periodom od godinu dana, ili od tri do pet godina. Krediti se odobravaju i isplaćuju u dinarima, bez valutne klauzule, te su zbog toga jedni od najpovoljnijih kredita na tržištu.
Kamatna stopa je fiksna i iznosi tri odsto na godišnjem nivou, odnosno jedan odsto za fizičko lice koje živi na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Ovo se odnosi i na lica koja su navršila 40 godina u tekućoj godini, kao i na žene.
Fizičko lice, nosilac komercijalnog porodičnog gazdinstva i preduzetnik mogu da ostvare pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara. Za pravna lica ukupan iznos kredita je do 18.000.000 dinara.
Krediti čiji rok otpalte je do tri godine vraćaju se u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim i godišnjim anuitetima, a ukoliko je rok otplate od tri do pet godina, vraćaju se u šestomesečnim anuitetima.
Ova kreditna podrška namenjena je za razvoj stočarstva koji se odnosi na  nabavku životinja i premiju osiguranja životinja propisanu ovim pravilnikom, zatim za razvoj ratartva, voćarstva, povrtarstva, vinogradarstva i cvećarstva, za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, za nabavku hrane za životinje i za investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji.
Kreditna podrška je vrsta podsticaja kojom se poljoprivrednim gazdinstvima omogućava olakšani pristup korišćenja kredita.

J.B.